Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; ngày 05/8/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 2098/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2021-2030.

Chọn 05 hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, ngày 23/8/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 2223/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các HTX tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 về việc ban hành Đề án hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng (theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg, ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025.

Tiếp công dân - Giải quyết khiếu nại tố cáo

Chuyển đổi số

Cải cách hành chính

Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

Góp ý dự thảo văn bản

Kế hoạch

Quy hoạch

Đầu tư

Cơ hội đầu tư

Kinh tế

Kinh tế tập thể

Dự án ODA

Đăng ký kinh doanh

Thông tin khác

Thông báo - Thư mời

Chưa có bài viết nào

video