Chi tiết văn bản

63/2020/QH14
18/06/2020
01/01/2021
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật
Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
202216154318_luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-sua-doi-2020.pdf
VĂN BẢN KHÁC