Chi tiết văn bản

130/2020/NĐ-CP
30/10/2020
20/12/2020
Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
20221615477_nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han.pdf
VĂN BẢN KHÁC