Chi tiết văn bản

138/2020/NĐ-CP
27/11/2020
01/12/2020
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
202216154919_138_2020_ND-CP_27112020-signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC