Chi tiết văn bản

6/2020/TT-BNV
02/12/2020
20/01/2021
Thông tư ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nôi quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Thông tư
Bộ Nội vụ
Lê Vĩnh Tân
202216155029_thong-tu-6-2020-quy-che-to-chuc-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc.pdf
VĂN BẢN KHÁC