Chi tiết văn bản

145/2020/NĐ-CP
14/12/2020
01/02/2021
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
20221616559_145.signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC