Chi tiết văn bản

03/2021/TT-BKHĐT
09/04/2021
09/04/2021
Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Thông tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng
202216161021_thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-n
VĂN BẢN KHÁC