Chi tiết văn bản

03/2021/TT-BNV
29/06/2021
15/08/2021
Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Thông tư
Bộ Nội vụ
Phạm Thị Thanh Trà
202216161143_thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc (1).pd
VĂN BẢN KHÁC