Chi tiết văn bản

92/2021/TT-BTC
28/10/2021
15/12/2021
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
Thông tư
UBND tỉnh Vĩnh Long
Vũ Thị Mai
202216162428_thong-tu-92-2021-tt-btc-bo-tai-chinh.pdf
VĂN BẢN KHÁC