Chi tiết văn bản

07/2021/TT-TTCP
01/10/2021
01/10/2021
Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra và trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Thông tư
Thanh tra Chính phủ
Đoàn Hồng Phong
2022326202457_TT07.2021. tham quyen thanh tra trach nhiem.pdf
VĂN BẢN KHÁC