Chi tiết văn bản

114/2021/NĐ-CP
16/12/2021
16/12/2021
Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Nghị định
Chính phủ
Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng
202232620304_nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-von
VĂN BẢN KHÁC