Chi tiết văn bản

118/2021/TT-BTC
22/12/2021
22/12/2021
Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Thông tư
Bộ Tài Chính
Nguyễn Đức Chi
2022326203124_thong-tu-118-2021-tt-btc.pdf
VĂN BẢN KHÁC