Chi tiết văn bản

117/2021/TT-BTC
22/12/2021
10/02/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Thông tư
Bộ Tài Chính
Võ Thành Hưng
2022326203240_thong-tu-117-2021-tt-btc-bo-tai-chinh.pdf
VĂN BẢN KHÁC