Chi tiết văn bản

01/2022/TT-BTTTT
17/02/2022
15/09/2022
Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành
Thông tư
Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng
2022326203947_thong-tu-01-2022-tt-btttt-sua-doi-1-2022-qcvn-102-2016-btttt-ve-cau-truc-ma-dinh-danh.
VĂN BẢN KHÁC