Chi tiết văn bản

10/2022/TT-BKHĐT
15/06/2022
01/08/2022
Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thông tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng
Bộ Trưởng
VĂN BẢN KHÁC