Chi tiết văn bản

05/2022/TT-BKHĐT
06/05/2022
20/06/2022
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thông tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng
Bộ Trưởng
VĂN BẢN KHÁC