Chi tiết văn bản

30/2022/QĐ-UBND
25/10/2022
10/11/2022
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC