Chi tiết văn bản

41/2022/NQ-HĐND
14/12/2022
24/01/2023
Quy định hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC