Chi tiết văn bản

09/2023/QĐ-UBND
05/05/2023
19/05/2023
Bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
Phó Chủ tịch
202352275458_09-2023-qdqppl_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC