Phòng tổng hợp

Công văn số 401/SKHĐT-TH ngày 09/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2021
Công văn số 116/SKHĐT-TH ngày 18/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020
Công văn số 3280/SKHĐT-TH ngày 28/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc phối hợp xây dựng nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021.
Giấy mời số 2786/GM-SKHĐT ngày 30/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc họp đóng góp dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Công văn số 2555/SKHĐT-TH ngày 15/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
Công văn số 2567/SKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc công khai số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Công văn số 2489/SKHĐT-TH ngày 06/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc góp ý và đề xuất các hoạt động Liên kết vùng Duyên hải phía Đông
Công văn số 2172/SKHĐT-TH ngày 01/09/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc góp ý khung định hướng phát triển vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Công văn số 1814/SKHĐT-TH ngày 29/07/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2020
Công văn số 1815/SKHĐT-TH ngày 29/07/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc báo cáo việc theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công, nợ đọng XDCB 6 tháng đầu năm 2020
Công văn số 1665/SKHĐT-TH ngày 17/07/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện phát triển KT-XH năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021
.Công văn số 1613/SKHĐT-TH ngày 09/07/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc góp ý thành lập Tổ điều phối phát triển tỉnh Vĩnh Long
Công văn số 1618/SKHĐT-TH ngày 10/07/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc lấy ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp Chợ Thanh Đức huyện Long Hồ
Công văn số 1416/SKHĐT-TH ngày 18/06/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2021.
Giấy mời số 1304/GM-SKHĐT ngày 05/06/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc họp đóng góp dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Công văn số 1201/SKHĐT-TH ngày 26/05/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc rà soát danh mục công trình dự kiến sử dụng vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025
Công văn số 1195/SKHĐT-TH ngày 26/05/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc cung cấp thông tin và đề xuất hợp tác nước ngoài
Công văn số 1167/SKHĐT-TH ngày 21/05/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường Vườn Tre, ấp 8, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm
Công văn số 1166/SKHĐT-TH ngày 21/05/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc xây dựng kế hoạch và chương trình hành động phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025
Công văn số 952/SKHĐT-TH ngày 24/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-CP của Chính phủ
<< < 1 2 > >>