Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 91
Tất cả: 932401

Danh bạ cán bộ, Công chức

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Địa chỉ email

I

Ban giám đốc Sở

     

1

Trương Đặng Vĩnh Phúc

Giám đốc

02703822453

tdvphuc.skhdt@vinhlong.gov.vn

2

Võ Quốc Thanh

Phó Giám đốc

02703820718

vqthanh.skhdt@vinhlong.gov.vn

3

Văn Hữu Huệ

Phó Giám đốc

02703823761

vhhue.skhdt@vinhlong.gov.vn

4

Phạm Minh Thiện

Phó Giám đốc

02703880474

pmthien.skhdt@vinhlong.gov.vn

5

Nguyễn Khắc Nhu

Phó Giám đốc

02703836775

nknhu.skhdt@vinhlong.gov.vn

II

Văn phòng Sở

 

02703823319

 

6

Giảng A Đoàn

Chánh VP

02703815509

gadoan.skhdt@vinhlong.gov.vn

7

Hồ Tấn Thành

Phó chánh VP

02703823319

htthanh.skhdt@vinhlong.gov.vn

8

Nguyễn Thị Sưu

Phó chánh VP

"

ntsuu.skhdt@vinhlong.gov.vn

9

Lê Phát Được

Văn thư

"

lpduoc.skhdt@vinhlong.gov.vn

10

Trần Văn Lâm

Lái xe

"

 

11

Trần Trọng Nguyên

Lái xe

"

 

12

Lê Văn Hiệp

Chuyên viên

02703829581

lvhiep.skhdt@vinhlong.gov.vn

13

Hồ Hồng Diễm

Kế toán

"

hhdiem.skhdt@vinhlong.gov.vn

III

Phòng Tổng hợp

 

02703823321

 

14

Nguyễn Văn Lành

Trưởng phòng

"

nvlanh.skhdt@vinhlong.gov.vn

15

Hồ Minh Trung

Phó trưởng phòng

"

hmtrung.skhdt@vinhlong.gov.vn

16

Nguyễn Quang Tiến

Phó trưởng phòng

"

nqtien.skhdt@vinhlong.gov.vn

17

Nguyễn Lê Diễm Phương

Chuyên viên

"

nldphuong.skhdt@vinhlong.gov.vn

18

Lê Thành Khánh Vy

Chuyên viên

"

ltkvy.skhdt@vinhlong.gov.vn

19

Ngô Tấn Trung

Chuyên viên

"

nttrung.skhdt@vinhlong.gov.vn

IV

Phòng Kinh tế

 

02703820268

 

20

Lương Trọng Nghĩa

Trưởng phòng

"

ltnghia.skhdt@vinhlong.gov.vn

21

Mai Tấn Sĩ

Phó trưởng phòng

"

mtsi.skhdt@vinhlong.gov.vn

22

Nguyễn Văn Hoàng

Phó trưởng phòng

"

nvhoang.skhdt@vinhlong.gov.vn

23

Nguyễn Văn Ưng

Chuyên viên

"

nvung.skhdt@vinhlong.gov.vn

24

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

Chuyên viên

"

nnttruc.skhdt@vinhlong.gov.vn

25

Thạch Ngọc Thùy Linh

Chuyên viên

"

tntlinh.skhdt@vinhlong.gov.vn

V

Phòng Văn hóa – Xã hội

 

02703827369

 

26

Huỳnh Thanh Toàn

Trưởng phòng

"

httoan.skhdt@vinhlong.gov.vn

27

Nguyễn Phúc Duy

Phó trưởng phòng

"

npduy.skhdt@vinhlong.gov.vn

28

Nguyễn Hoàng Tâm

Chuyên viên

"

nhtam.skhdt@vinhlong.gov.vn

29

Trương Thị Phương Thanh

Chuyên viên

"

ttpthanh.skhdt@vinhlong.gov.vn

VI

Phòng ĐKKD

 

02703824033

 

30

Nguyễn Bá Nhẫn

Trưởng phòng

"

nbnhan.skhdt@vinhlong.gov.vn

31

Nguyễn Văn Lăng

Phó trưởng phòng

"

nvlang.skhdt@vinhlong.gov.vn

32

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Chuyên viên

"

nthphuong.skhdt@vinhlong.gov.vn

33

Đặng Nguyễn Trung Hùng

Chuyên viên

"

dnthung.skhdt@vinhlong.gov.vn

34

Lê Thị Sương

Chuyên viên

"

ltsuong.skhdt@vinhlong.gov.vn

35

Huỳnh Thị Cẩm Vân

Chuyên viên

"

htcvan.skhdt@vinhlong.gov.vn

VII

Thanh tra Sở

 

02703820953

 

36

Lê Danh Dự

Chánh thanh tra

"

lddu.skhdt@vinhlong.gov.vn

37

Nguyễn Huỳnh Hải Phương

P. Chánh thanh tra

"

nhhphuong.skhdt@vinhlong.gov.vn

38

Nguyễn Hồng Hải

Thanh tra viên

"

nhhai.skhdt@vinhlong.gov.vn

39

Nguyễn Thanh Quang

Thanh tra viên

"

ntquang.skhdt@vinhlong.gov.vn

VIII

Phòng Giám sát đánh giá đâu tư & QL vốn PCPNN

 

02703880486

 

40

 Lê  Minh Tùng

Trưởng phòng

"

lmtung.skhdt@vinhlong.gov.vn

41

Nguyễn Công Dân

Phó trưởng phòng

"

ncdan.skhdt@vinhlong.gov.vn

42

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

"

ntthuyen.skhdt@vinhlong.gov.vn

IX

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

     

A

BGĐ Trung tâm

     

43

Lê Minh Tân

Phó giám đốc TT

02703834031

lmtan.skhdt@vinhlong.gov.vn

B

Phòng Tổ chức hành chính

 

02703836145

 

44

Nguyễn Thị Bạch Yến

Trưởng phòng

"

ntbyen.skhdt@vinhlong.gov.vn

45

Lê Thị Mỹ Hiền

Văn thư+Thủ quỹ

"

ltmhien.skhdt@vinhlong.gov.vn

46

Đặng Thị Kim Ngân

Kế toán

"

dtkngan.skhdt@vinhlong.gov.vn

47

Đặng Thanh Thảo

Lái xe

"

dtthao.skhdt@vinhlong.gov.vn

C

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

 

02703834031

 

48

Mai Thúy Loan

Trưởng phòng

"

mtloan.skhdt@vinhlong.gov.vn

49

Nguyễn Trung Ngữ

Phó trưởng phòng

"

ntngu.skhdt@vinhlong.gov.vn

50

Nguyễn Thị Kim Hương

Chuyên viên

"

ntkhuong.skhdt@vinhlong.gov.vn

51

Phạm Thị Phương Thanh

Chuyên viên

"

ptpthanh.skhdt@vinhlong.gov.vn

D

Phòng Xúc tiến đầu tư

 

02703834031

 

52

Huỳnh Quang Vinh

Trưởng phòng

"

hqvinh.skhdt@vinhlong.gov.vn

53

Đặng Hải Đăng

Chuyên viên

"

dhdang.skhdt@vinhlong.gov.vn

54

Nguyễn Khoa

Chuyên viên

"

nkhoa.skhdt@vinhlong.gov.vn

 

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết