Ban giám đốc

Họ và tên: Võ Quốc Thanh

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 02703 820 718

Họ và tên: Nguyễn Khắc Nhu

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 02703 823 761

Họ và tên: Lê Danh Dự

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 02703 880 474

Họ và tên: Lương Trọng Nghĩa

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 02703 822 453