CƠ CẤU tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Sở :

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

b. Giám đốc Sở :

Là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

c. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trươc Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước;

2. Cơ cấu tổ chức :

a. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Phòng Kinh tế;

- Phòng Văn hóa - Xã hội;

b. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở gồm:

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

3. Biên chế :

a. Biên chế công chức và số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện theo quyết định giao hàng năm của cơ quan có thẩm quyền đúng theo quy định hiện hành.

b. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.