Liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 205/5 Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại:02703.823319 Fax: 02703.828033

Email: skehoach@vinhlong.gov.vn