Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
56
5247102

Tỉnh Vĩnh Long ban hành quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

14/06/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, 05 quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được sửa đổi, bổ theo Quyết định này gồm:

* Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư:

  1. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.
  2. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.
  3. Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.
  4. Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

* Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

  1. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư).

Cũng theo Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 18/5/2022, bãi bỏ 02 (Hai) Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

- Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Hồng Diễm (959/QĐ-UBND)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết