Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục và quy trình cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp cho: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần,  Công ty hợp danh.

1. Mẫu thông báo về Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

2. Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

3. Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh đính kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Hướng dẫn Quy trình đăng ký qua mạng điện tử. 

5. Hướng dẫn sử dụng Hệ thống bố cáo điện tử trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

6. Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

7. Hướng dẫn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đầu tư trong nước qua điện thoại số: 0270.3824033 và email: dkkdvinhlong@gmail.com