Quyết định công bố TTHC

Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 09/03/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh LongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính chính lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 15/07/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Công bố mới 03 TTHC; 04 TTHC sửa đổi, bổ sung đã được công bố tại Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 01/02/2019).

Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 06/05/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Công bố mới 15 TTHC; bãi bỏ 19 TTHC tại Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 23/6/2017).

Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 28/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Công bố mới 03 TTHC).

Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Công bố mới 60 TTHC; bãi bỏ 27 TTHC tại Quyết định số 1762/QD-UBND ngày 09/08/2017).

Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Công bố mới 01 TTHC).

Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 27/03/2019 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (07 TTHC mới ban hành lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn).

Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Công bố mới 01 TTHC; sửa đổi, bổ sung 03 TTHC; bãi bỏ 07 TTHC thuộc lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã được công bố tại Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017).

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. (45 TTHC: công bố mới 41 TTHC, gồm: 04 lĩnh vực thầu, 03 lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, 09 lĩnh vực vốn hỗ trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài, 25 lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam; công bố chuẩn hóa 04 TTHC thuộc lĩnh vực viện trợ phi chính phủ nước ngoài).

Quyết định số 2365/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (04 TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp). 

Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. (Bãi bỏ 217 TTHC gồm: 137+5+11+4+1= 158 TTHC tại Quyết định số 1943/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009: 15+24+2 = 41 TTHC tại Quyết định số 2411/QĐ-UBND, ngày 30/9/2009; 2 TTHC tại Quyết định số 1114/QĐ-UBND, ngày 07/6/2011; 4 TTHC tại Quyết định số 1689/QĐ-UBND, ngày 05/9/2011; 7 TTHC tại Quyết định số 1670/QĐ-BND, ngày 16/10/2012; 5 TTHC tại Quyết định số 179/QĐ-UBND, ngày 13/02/2012). Đính kèm Danh sách bãi bỏ TTHC

Quyết định số 1762/QĐ-UBND, ngày 09/08/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục 1 và Phụ lục 2. (27 TTHC) (bãi bỏ 152 TTHC trong các Quyết định số 1943/QĐ-UBND; 2411/QĐ-UBND và 04 TTHC tại QĐ số 1943/QD-UBND).

Quyết định số 1353/QĐ-UBND, ngày 23/06/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. (08 TTHC công bố mới, 11 sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế).

Quyết định số 1088/QĐ-UBND, ngày 23/05/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và TTHC dùng chung cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. (60 TTHC). Đính kèm Phụ lục 1 và Phụ lục 2.

Quyết định số 27/QĐ-UBND, ngày 06/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. (04 TTHC công bố mới).