Tra cứu văn bản

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 09/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/05/2023 19/05/2023
2 06/2023/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 06/04/2023 19/04/2023
3 41/2022/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 14/12/2022 24/01/2023
4 42/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 14/12/2022 24/01/2023
5 30/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 25/10/2022 10/11/2022
6 18/2022/TT-BKHĐT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương 08/08/2022 30/09/2022
7 10/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 15/06/2022 01/08/2022
8 05/2022/TT-BKHĐT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 06/05/2022 20/06/2022
9 01/2022/TT-BTTTT Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành 17/02/2022 15/09/2022
10 02/2022/TT-BKHĐT Hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 14/02/2022 01/04/2022
11 122/2021/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 28/12/2021 01/01/2022
12 118/2021/TT-BTC Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản 22/12/2021 22/12/2021
13 117/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. 22/12/2021 10/02/2022
14 114/2021/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 16/12/2021 16/12/2021
15 92/2021/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 28/10/2021 15/12/2021
16 07/2021/TT-TTCP Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra và trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 01/10/2021 01/10/2021
17 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 01/10/2021 01/10/2021
18 05/2021/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn thư, khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 01/10/2021 01/10/2021
19 04/2021/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân 01/10/2021 01/10/2021
20 03/2021/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 29/06/2021 15/08/2021
21 03/2021/TT-BKHĐT Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 09/04/2021 09/04/2021
22 31/2021/NĐ-CP Nghị định quy định tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 26/03/2021
23 01/2021/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 16/03/2021 16/03/2021
24 145/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020 01/02/2021
25 6/2020/TT-BNV Thông tư ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nôi quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 02/12/2020 20/01/2021
26 138/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020 01/12/2020
27 135/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020 01/01/2021
28 130/2020/NĐ-CP Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị 30/10/2020 20/12/2020
29 115/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020 29/09/2020
30 90/2020/NĐ-CP Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020 20/08/2020
<<<1 2>>>