Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 16
Hôm nay: 32
Hôm qua: 73
Trong tuần: 251
Trong tháng: 1038
Tất cả: 975117
Du lịch
Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Du lịch là một trong những thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 6/11/2015 về "Phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020, và tầm nhìn đến năm 2030", đã xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh về lâu dài, góp phần thực hiện công tác đối ngoại, quảng bá đất nước, con người của tỉnh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngành du lịch tỉnh ngày càng định hình và phát triển, tạo được sự quan tâm, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm thông qua các loại hình, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh như: Du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, du lịch homestay kết hợp tham quan các di tích lịch sử văn hóa, danh nhân, làng nghề truyền thống, du lịch nghỉ dưỡng. Đây là loại hình sản phẩm chính được xác định trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy của ngành du lịch tỉnh nhà. Trong năm 2016, Vĩnh Long đã đón trên 1 triệu lượt khách đến tham quan, doanh thu 280 tỷ đồng.

Theo đó, du lịch sinh thái sông nước miệt vườn là sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, gắn với các homestay, du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Ngoài ra, ngành Du lịch Vĩnh Long cũng đẩy mạnh giới thiệu, kết hợp du lịch văn hóa, tâm linh, tham quan làng nghề với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan. Không dừng lại ở các điểm du lịch sinh thái trên cù lao An Bình, điểm đến tại Vĩnh Long sẽ phong phú hơn với Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sỹ Trần Đại Nghĩa… và các di tích quốc gia của tỉnh như: chùa Tiên Châu, Văn Thánh Miếu, Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn…

Song song với các tài nguyên du lịch hiện có, Vĩnh Long sẽ xây dựng chương trình và định kỳ tổ chức một số sự kiện, lễ hội truyền thống như lễ dâng hương Vua Hùng, Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Khmer, chú trọng các hoạt động để quảng bá sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các làng nghề, văn hóa ẩm thực của Vĩnh Long… nhằm phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh nhà.

Để phát triển du lịch tỉnh nhà trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Vĩnh Long xác định thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau:

Giải pháp về phát triển vùng du lịch dịch vụ, du lịch trọng điểm

Đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ, thị xã Bình Minh và huyện Vũng Liêm là bốn trung tâm du lịch quan trọng của tỉnh, là đầu mối, động lực để thúc đẩy các khu cực lân cận cùng phát triển.

Đối với TP. Vĩnh Long, sẽ được quy hoạch không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, chú trọng vận động xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu khách du lịch; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển du lịch theo hướng văn minh hiện đại, kết nối các tuyến du lịch ngoại ô thành phố và vùng phụ cận, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; kết hợp tham quan di tích văn hóa lịch sử, làng nghề, giải trí, mua sắm tạo môi trường du lịch lành mạnh, không chèo kéo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách…

Huyện Long Hồ, hướng tới đẩy mạnh các khu, điểm du lịch trên các xã cù lao với sản phẩm du lịch đặc thù là homestay. Duy trì diện tích tự nhiên của vườn cây ăn trái, áp dụng kỹ thuật trồng trọt tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm trái vụ để phục vụ du khách. Tiếp tục phát triển du lịch sinh thái sông nước kết hợp với văn hóa, danh nhân, trang trại, nuôi trồng thủy sản…, từng bước hình thành khu du lịch cộng đồng để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là khu du lịch quốc gia chuyên về du lịch sinh thái sông nước, tạo điều kiện cho du lịch Vĩnh Long kết nối với tuyến du lịch quốc gia. Kêu gọi đầu tư khu du lịch sinh thái Đồng Phú… Ưu tiên đầu tư các tuyến đường ở các xã cù lao kết hợp phục vụ du lịch, hoàn thiện các đoạn đường đến các homestay; kêu gọi xã hội hóa xây dựng bến tàu ở các điểm du lịch; phát triển du lịch tuyến kênh Mương Lộ và rạch Cái Muối gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Thị xã Bình Minh, dự kiến tiếp tục triển khai dự án đường vào khu du lịch sinh thái Mỹ Hòa, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống như nghề làm tàu hủ ky, tương chao, nghề làm nhang, xà lách xoong, bưởi Năm Roi, trái thanh trà… làm vệ tinh kết nối với thành phố Cần Thơ.

Huyện Vũng Liêm, kêu gọi đầu tư các hạng mục tại khu vực Bảo tàng Nông nghiệp ĐBSCL, các điểm du lịch trên các xã cù lao, phát triển các vườn trái cây đặc sản, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, làng nghề truyền thống, trải nghiệm nông nghiệp lúa nước.

Các huyện Trà Ôn, Tam Bình, tập trung kêu gọi khu du lịch sinh thái Lục Sỹ Thành, khu du lịch sinh thái cồn Đông Hậu, khu liên hợp Văn hóa - Thể thao - Du lịch Cái Ngang… để phát triển du lịch.

Riêng huyện Bình Tân, chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc thù của huyện như khoai lang, bắp, dưa hấu…. để thu hút khách tham quan du lịch.

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Quan tâm phối hợp các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ: thuyết minh viên, hướng dẫn viên và nghiệp vụ du lịch khác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch. Chú trọng đầu tư kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cáo trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư tại các khu, điểm du lịch.

Giải pháp về phát triển các sản phẩm du lịch chủ yếu

Phấn đấu đến 2020, mỗi huyện, thị xã, thành phố đưa vào khai thác từ 02 đến 05 điểm tham quan du lịch; có thêm nhiều sản phẩm du lịch phục vụ yêu cầu mở rộng không gian, hình thành thêm nhiều chương trình, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh.

Kêu gọi đầu tư phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch đặc thù sông nước kết hợp với các hoạt động: nghiên cứu khoa học, nghỉ dưỡng, đào tạo huấn luyện thể thao, biểu diễn nghệ thuật, kết hợp tham quan làng nghề, di tích văn hóa lịch sử, danh nhân; ưu tiên phát triển các dự án phục vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí về đêm để tăng ngày lưu trú du khách.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm và kích thích tiêu dùng của du khách.

Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch và phát triển thị trường

Ban Chỉ đạo phát triển du lịch, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá xúc tiến du lịch, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước; phát triển song song thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế.

Tham gia hội chợ, hội thảo về du lịch tổ chức trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; xuất bản đa dạng ấn phẩm du lịch phục vụ việc tham gia hội chợ, hội thảo để tạo sự quan tâm chú ý của các đơn vị lữ hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường; chú trọng các tour liên kết với thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng nhằm đưa khách đến tham quan Vĩnh Long. Tổ chức đăng cai các sự kiện cấp vùng, cấp quốc gia để thu hút khách đến Vĩnh Long và quảng bá điểm đến của mình.

Ngoài các nhóm giải pháp trên, thiết nghĩ các cấp, các ngành có liên quan cần quan tâm đến việc ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với phát triển du lịch, hướng đến phát triển du lịch bền vững. Đồng thời tranh thủ các nguồn vốn phát triển du lịch từ ngân sách Trung ương, địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư cho các hoạt động kinh doanh du lịch; nâng cao nhận thức của người dân trong sự nghiệp phát triển du lịch ở địa phương./.

Bảo Trân

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối