Văn bản mới ban hành

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 78
Hôm nay: 914
Trong tuần: 9935
Trong tháng: 77351
Tất cả: 11144563
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Thông báo của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017

Ngày 09/8/2017, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 với nội dung như sau:

- Tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV từ Ngân hàng nhận ủy thác đến hết ngày 31/12/2017;

- Hàng tháng, vào ngày cuối cùng của tháng, Quỹ sẽ tổng hợp, lựa chọn hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ đầy đủ, phù hợp theo các tiêu chí bắt buộc quy định tại Điều 6 của Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các điều kiện tại các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ để ủy thác cho ngân hàng nhận ủy thác cho vay.

Cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp được tham gia vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có sở hữu ngoài quốc doanh;

- Quy mô và khu vực sản xuất, kinh doanh xác định theo Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Quy mô

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Nông,

lâm nghiệp và thuỷ sản

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

Từ trên 10 người đến 200 người

Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

Từ trên 200 người đến 300 người

Công nghiệp và xây dựng

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

Từ trên 10 người đến 200 người

Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

Từ trên 200 người đến 300 người

Thương mại và dịch vụ

10 người trở xuống

10 tỷ đồng trở xuống

Từ trên 10 người đến 50 người

Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

Từ trên 50 người đến 100 người

- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc 01 trong 03 ngành kinh tế sau:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo;

+ Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

- Người quản lý doanh nghiệp có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;

- Có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại Hợp đồng tín dụng đã ký kết;

- Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay.

2. Quỹ không hỗ trợ các chi phí thuộc dự án, phương án sản xuất, kinh doanh chi trả cho các hạng mục sau:

- Chi phí hành chính, tổng hợp;

- Mua bán đất và các tài sản cố định không phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Các khoản bồi thường;

- Các hạng mục, chi phí gián tiếp khác theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.

3. Bộ hồ sơ đăng ký tham gia hỗ trợ vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

- Điều lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy tờ cung cấp thông tin về số lao động của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp mới thành lập, thông tin về số lao động có thể tự khai);

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động từ 02 năm trở lên (không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập);

- Sao kê tài khoản ngân hàng 12 tháng gần nhất (không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập);

- Giấy phép đầu tư (nếu có);

- Giấy đăng ký tham gia nhận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (được cung cấp trên website của Quỹ);

- Các văn bản chứng minh doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt các tiêu chí ưu tiên hỗ trợ của Quỹ được quy định tại Phụ lục 1, Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ Phát triển DNNVV thông báo đến Quý cơ quan được biết và phối hợp với DNNVV để phổ biến thông tin về các chương trình hỗ trợ đến DNNVV và tổ chức triển khai chương trình có hiệu quả./.

Văn Hoàng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    Trang sau    Trang cuối  

Bản đồ hành chính

Hình liên kết