Văn bản mới ban hành

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 75
Hôm nay: 908
Trong tuần: 9929
Trong tháng: 77345
Tất cả: 11144557
Xã hội
Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều ngày 25/8/2017, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự Đại hội Công đoàn cơ sở có bà Võ Thị Anh Thơ – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; ông Võ Quốc Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy Sở KH&ĐT, ông Văn Hữu Huệ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở KH&ĐT cùng 43 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức Sở cùng tham dự.

Tại Đại hội, ông Hồ Tấn Thành – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở KH&ĐT báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 và nêu ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã có cố gắng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các công đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) như: Xét nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức; cử ĐVCĐ tham gia các lớp cao cấp, trung cấp chính trị, bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, thanh tra viên, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp tổ chức cho ĐVCĐ cùng gia đình nghỉ dưỡng tại các điểm tham quan du lịch tại Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc; thăm hỏi động viên ĐVCĐ ốm đau, gia đình có hiếu sự; hỗ trợ cho ĐVCĐ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho ĐVCĐ nữ đi khám sức khỏe; tổ chức sinh hoạt cho các cháu thiếu nhi là con của công chức, viên chức trong đơn vị vui chơi giải trí trong các dịp Quốc tế thiếu nhi và Trung thu. Hưởng ứng hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) đã tham mưu Lãnh đạo và phối hợp cùng Chi đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt ôn lại truyền thống và tổ chức vui chơi, giao lưu thi đấu thể thao các môn cầu lông, bóng đá mini với các đơn vị công đoàn cơ sở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Sở Thông tin Truyền thông, Công an... Ngoài ra, ĐVCĐ Sở còn tham gia hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thể dục, thể thao và phong trào do Công đoàn viên chức cấp trên phát động,... Ông Văn Hữu Huệ - Chủ tịch BCH CĐCS Sở KH&ĐT thay mặt Ban Chấp hành đọc báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ 2012-2017.

Sau khi thông qua báo cáo, bà Võ Thị Anh Thơ thay mặt Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo; ông Võ Quốc Thanh thay mặt Đảng ủy cơ quan, phát biểu ý kiến chỉ đạo góp ý về các chỉ tiêu Nghị quyết, đồng thời kiến nghị Công đoàn cấp trên quan tâm bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn Sở; trong không khí họp mặt vui tươi, sôi nổi, các đại biểu về dự cũng dành thời gian góp ý báo cáo, Nghị quyết, văn kiện, đặt ra nhiều câu hỏi và được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giải đáp thắc mắc.

Sau cùng, Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí: Văn Hữu Huệ - Chủ tịch; Hồ Tấn Thành – Phó chủ tịch; 3 ủy viên Ban chấp hành: Nguyễn Công Dân, Trương Thị Phương Thanh, Huỳnh Thị Cẩm Vân và Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội CĐCS Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết luận bế mạc Đại hội, ông Văn Hữu Huệ – Chủ tịch BCH CĐCS chân thành cảm ơn Quý đại biểu đã dành thời gian về dự Đại hội, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn Viên chức, Đảng ủy Sở; với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức hãy phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô lãng phí, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐCS Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2022./.

Lê Hiệp

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Bản đồ hành chính

Hình liên kết