Văn bản mới ban hành

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 40
Hôm nay: 867
Trong tuần: 9888
Trong tháng: 77304
Tất cả: 11144516
Kinh tế
Hoạt động Hợp tác xã kiểu mới 6 tháng đầu năm 2017

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 30/6/2017 toàn tỉnh có 129 Hợp tác xã (HTX), 1 Liên hiệp HTX (trong đó có 112 HTX đang hoạt động) với 7.428 thành viên, 7.448 lao động. Tổng số vốn điều lệ các HTX là 127,73 tỷ đồng; vốn hoạt động, vốn cố định bằng giá trị thiết bị tài sản trên 242,2 tỷ đồng, vốn lưu động của HTX và thành viên trên 136,74 tỷ đồng.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX ổn định, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 277,42 tỷ đồng, nộp thuế trên 9,84 tỷ đồng, lợi nhuận thu được trên 19,97 tỷ đồng. Chất lượng hoạt động các HTX: HTX khá, tốt: 67, tỷ lệ 51,15%/số HTX phân loại, giảm 46,6% so với cuối năm 2016; HTX trung bình: 17, tỷ lệ 12,98%/số HTX phân loại, so với cuối năm 2016 tăng 10,78%; HTX yếu kém: 04, tỷ lệ 3,05%/số HTX phân loại, so với cuối năm 2016 tăng 3,05%. Còn lại 42 HTX không phân loại (trong đó có 25 HTX mới thành lập, 05 HTX đang củng cố, 01 HTX và 01 Liên hiệp HTX tạm ngừng hoạt động, 10 HTX đang lập thủ tục giải thể), tỷ lệ 32,31%/tổng số HTX.

Việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh bước đầu đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém của HTX kiểu cũ, chất lượng hoạt động dịch vụ được nâng lên, số HTX hoạt động hiệu quả tăng nhanh; HTX sản xuất, kinh doanh thua lỗ giảm dần, từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, phù hợp với các quy định của Luật HTX. Nhìn chung, nhiều HTX hoạt động ổn định, tăng đầu tư vốn, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thành viên, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm địa phương, phát triển thành các vệ tinh sản xuất và gia công cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thành phố lớn. Với Luật HTX 2012, việc vận động thành lập mới HTX, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX là yếu tố nền tảng quan trọng nhất, là động lực để cơ cấu lại các ngành, nhất là ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập cho nông dân. Như vậy, kinh tế hợp tác đã có bước phát triển mới về số lượng, hiệu quả hoạt động với đủ các loại hình dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn phát triển. Các HTX nông nghiệp không chỉ đóng vai trò tập hợp, vận động mà còn thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều HTX đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp. Trên một số lĩnh vực, HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều HTX còn tích cực tham gia vào quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch thủy lợi, giao thông nội đồng, vận động các hộ thành viên tham gia đóng góp ngày công lao động, đất đai, kinh phí làm đường giao thông, giao thông thuỷ lợi nội đồng, làm cơ sở thực hiện hiệu quả tiêu chí về giao thông và thuỷ lợi, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sản xuất (cung ứng giống, vật tư, các biện pháp kỹ thuật cho các hộ sản xuất,...).  Mặc dù vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới đã được khẳng định, nhưng trong quá trình phát triển, các HTX vẫn gặp không ít khó khăn do nội lực HTX nhìn chung còn yếu, quy mô dịch vụ nhỏ, thiếu ổn định, năng lực cạnh tranh hạn chế. Bên cạnh đó, hầu hết các HTX còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, hoạt động mang tính tự phát nên phát triển chưa bền vững. Việc khai thác tính hiệu quả của máy móc, trang thiết bị hiện đại vào hoạt động của HTX còn nhiều hạn chế nên chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao, dẫn đến tình trạng có rất ít HTX làm được dịch vụ đầu ra sản phẩm cho thành viên, vì vậy doanh thu, lợi nhuận HTX chưa cao. Chưa xây dựng được mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế. Việc liên kết, liên doanh giữa HTX với HTX, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác còn ít, hiệu quả chưa cao. Phần lớn các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, trình độ quản lý điều hành hạn chế, lúng túng trong định hướng, xây dựng kế hoạch, giải pháp hoạt động…

Để hoạt động HTX mang lại hiệu quả trong những tháng còn lại của năm 2017, tỉnh đã đưa ra định hướng hoạt động như sau:

- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đa dạng các loại hình KTTT theo hướng đa sở hữu, đa loại hình sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện của tỉnh; đưa kinh tế tập thể phát triển đúng hướng và đúng quy định của pháp luật; tập trung củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể theo chiều sâu, tạo sự chuyển biến rõ nét, đưa kinh tế tập thể thoát khỏi tình trạng yếu kém hiện nay, tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong GRDP của tỉnh; phát triển kinh tế tập thể đa dạng hóa lĩnh vực ngành nghề, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng loại hình, gắn với chuyển dịch cơ cấu, tái cơ cấu, các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

- Tập trung đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp theo hướng ổn định và bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào tỷ trọng GRDP và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Phát triển HTX nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của thành viên và người lao động.

- Tiếp tục củng cố, đổi mới HTX nông nghiệp cả về tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, tạo ra động lực mới trong từng HTX.

- Xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản. Phấn đấu đến năm 2020 thành lập 15 mô hình HTX kiểu mới hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo, trái cây, thủy sản, rau màu; xây dựng 12 mô hình liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ trong lĩnh vực lúa gạo, trái cây, thủy sản, rau màu….

Hồng Diễm (215/BC-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Bản đồ hành chính

Hình liên kết