Văn bản mới ban hành

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 62
Hôm nay: 891
Trong tuần: 9912
Trong tháng: 77328
Tất cả: 11144540
Kinh tế
Tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 8 và 8 tháng năm 2017

Trong tháng 8/2017, sản xuất nông nghiệp ổn định theo tiến độ; công nghiệp, thương mại, xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ; thu ngân sách tăng, nợ xấu ngân hàng ở mức thấp và giảm so với đầu năm.

Đến nay đã thu hoạch 55.812 ha lúa hè thu, chiếm 99,96% diện tích gieo trồng; năng suất ước đạt 5,43 tấn/ha, tăng 21,87% so với cùng kỳ và gieo trồng 50.867 ha lúa thu đông, tăng 6,19% so với cùng kỳ và đã thu hoạch 2.754 ha. Gieo trồng 25.195 ha màu vụ hè thu - mùa, tăng 18,46% so với cùng kỳ; trong đó diện tích xuống ruộng chiếm 45,3%; lũy kế diện tích gieo trồng màu đến nay đạt 46.475 ha, tăng 7,48% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh hiện có 3.988 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 2.132 ha so với cùng kỳ năm trước; 4.426 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, giảm 902 ha. Các loại dịch hại giảm và được phòng trị kịp thời nên các vườn cây vẫn tiếp tục phát triển. Sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong 8 tháng 387 ngàn tấn, tăng 0,94% so với cùng kỳ; trong đó trái cây các loại 308 ngàn tấn, tăng 0,53%.

Trong tháng phát hiện được 01 ổ dịch với 250 con gà tại xã Tân Ngãi (thành phố Vĩnh Long); toàn bộ số gia cầm mắc bệnh đã được tiêu hủy, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại ổ dịch và xung quanh. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện 09 ổ dịch cúm gia cầm với 11.229 con (10.829 con gà và 400 con vịt); toàn bộ số gia cầm mắc bệnh đã được tiêu hủy; đến nay, 08 ổ dịch đã qua 21 ngày, không có dấu hiệu lây lan; 01 ổ dịch mới phát sinh được giám sát và được khống chế tốt.

Giá cá tra nguyên liệu tăngg so với tháng trước và so với cùng kỳ, người nuôi có lợi nhuận khá. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong 8 tháng 77.212 tấn, giảm 0,97% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 72.912 tấn, giảm 1%. Riêng sản lượng cá tra nuôi thâm canh 49.895 tấn, giảm 2,77%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2017 ước giảm 1,85% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng tăng 9,14% so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8 giảm 0,44%; chỉ số tồn kho giảm 0,35% so với tháng trước.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Nhà nước địa phương quản lý ước thực hiện 202,6 tỷ đồng, tăng 6,44% so với tháng trước và tăng 65,33% so với cùng tháng năm trước. Lũy kế 8 tháng thực hiện 1.255,6 tỷ đồng, đạt 41,69% kế hoạch năm, tăng 44,56% so với cùng kỳ và cao hơn cùng kỳ năm trước 1,7 điểm %.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 0,85% so tháng trước; lũy kế 8 tháng tăng 8,9% so với cùng kỳ. Khách lưu trú trong tháng 89,4 ngàn lượt, tăng 1,06% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng 760,7 ngàn lượt, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour 7,4 ngàn lượt, tăng 3% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng 65,8 ngàn lượt, giảm 0,15% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 34,2 ngàn lượt, chiếm 52%.

Xuất khẩu trong tháng ước 34,8 triệu USD, lũy kế 8 tháng 281,64 triệu USD, đạt 78,23% kế hoạch và tăng 17,72% so với cùng kỳ. Nhập khẩu trong tháng 15,42 triệu USD, lũy kế 8 tháng 129,03 triệu USD, tăng 23,28% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 8 tháng 4.139 tỷ đồng, đạt 67,45% dự toán năm và tăng 15,74% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 3 4.133 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán năm và tăng 10,48% so với cùng kỳ; trong đó chi cho đầu tư phát triển 1.288 tỷ đồng, đạt 42,58% dự toán năm và tăng 12,19%.

Số dư nguồn vốn huy động đến cuối tháng 8/2017 đạt 28.830 tỷ đồng, tăng 0,93% so với tháng trước và tăng 15,02% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay 21.400 tỷ đồng, tăng 0,82% so với tháng trước và tăng 24,36% so với cùng kỳ. Nợ xấu 240 tỷ đồng, giảm 3,7% so với tháng trước và giảm 35,5% so với cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,12% tổng dư nợ cho vay, giảm 0,15 điểm % so với số đầu năm và giảm 1,04 điểm % so với cùng kỳ./.

Nguyễn Nguyên

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Bản đồ hành chính

Hình liên kết