Văn bản mới ban hành

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 91
Tất cả: 899443
Kinh tế tập thể
Những thuận lợi và khó khăn của Hợp tác xã khi tiếp cận các dịch vụ tài chính của ngân hàng

Trong những năm qua, các HTX trên địa bàn tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực, cả về số lượng và chất lượng. Các HTX cũng có chiều hướng vươn lên rõ rệt, nhiều HTX biết liên kết với nhau, một số HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hạn chế một phần nông dân bị tư thương ép giá, đã góp phần không nhỏ trong việc hoạt động hiệu quả của các HTX. Sự hoạt động của các HTX đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 7.000 người lao động, góp phần vào việc giảm nghèo và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, những bất cập từ chính sách tín dụng khiến cho các HTX khó tiếp cận vốn vay. Thực tế cho thấy, trong số các HTX được vay vốn từ các ngân hàng thương mại, chủ yếu được vay các khoản tín dụng ngắn hạn với số tiền nhỏ để đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên của HTX. Đặc biệt, các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp rất khó tiếp cận các khoản tín dụng dài hạn từ các ngân hàng thương mại, do ngân hàng yêu cầu HTX phải có tài sản thế chấp. Chẳng hạn, với Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn (thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010) quy định về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển HTX được vay ưu đãi nhằm sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết; theo đó, HTX ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản thế chấp tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án vay vốn theo mô hình liên kết. Tuy nhiên, thực tế HTX vẫn bị ngân hàng yêu cầu phải nộp chứng nhận quyền sử dụng đất mới được xem xét cho vay vốn; điều này cho thấy, ngân hàng vẫn xét tài sản của HTX như là một trong những điều kiện để đảm bảo HTX được vay vốn, nhưng HTX thường không có tài sản, hoặc tài sản được Nhà nước giao quản lý thì không được coi là tài sản thế chấp; trong khi đó Nghị định chưa có quy định hướng dẫn nội dung này, nhất là hướng dẫn cách tính giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết là một trong những nguyên nhân khiến HTX khó tiếp cận vốn vay.

Việc triển khai Nghị định số 55/2005/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn "khát vốn" cho các HTX nhất là các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Thế nhưng, còn rất ít HTX được vay vốn, một số HTX mặc dù sản xuất kinh doanh luôn mang lại hiệu quả kinh tế nhưng khi cần đến nguồn vốn vay từ ngân hàng thì lại rất khó, bởi điều kiện các ngân hàng đưa ra rất chặt chẽ nên rất ít HTX đáp ứng được như: về khách quan, tài sản của HTX để thế chấp vốn vay hầu như không có; về chủ quan, trình độ phần lớn cán bộ quản lý HTX rất hạn chế nên chưa hoạch định được phương án sản xuất kinh doanh khả thi, chưa tạo được niềm tin cho ngân hàng. Do thiếu vốn, nên hầu hết HTX chỉ có khả năng đảm nhiệm khâu cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra sản phẩm…

Được biết, theo lý giải của các ngân hàng, nguyên nhân và rào cản lớn nhất hiện nay là các HTX không đáp ứng được các điều kiện vay vốn ngân hàng, điều kiện được vay tín chấp. Điều đáng nói các HTX phải có đủ điều kiện: tài chính minh bạch, có báo cáo tài chính trung thực và kinh doanh có lãi. Thế nhưng có rất ít HTX đáp ứng được các điều kiện này.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận, việc các HTX khó tiếp cận được các nguồn vốn vay không hoàn toàn có nguyên nhân thuộc về phía ngân hàng. Ngân hàng có nhiều vốn, nhưng khó cho vay, bởi đa số các HTX không đáp ứng được những điều khoản, thủ tục cho vay. Đa số các HTX hiện nay quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, chưa thực hiện tốt chế độ kế toán… chính vì vậy nên các ngân hàng không có cơ sở để đánh giá về tính minh bạch và lành mạnh của tài chính HTX để cho vay tín chấp.

Do vậy, để đáp ứng được các điều kiện vay vốn tín dụng, các HTX phải tự nâng cao năng lực quản trị, tài chính bằng cách thu hút thêm vốn cổ phần, tăng cường tích lũy; thực hiện nghiêm Luật Kế toán… các cơ quan có thẩm quyền cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho HTX; bổ sung thêm nội dung hướng dẫn lập phương án sản xuất, kinh doanh hoặc phương án vay vốn trả nợ ngân hàng cho cán bộ quản lý HTX…

Ngoài ra, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh cần đứng ra làm cầu nối tín chấp với các ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho các HTX được tiếp cận nguồn vốn vay. Thông qua đó, Liên minh HTX sẽ thẩm định các phương án sản xuất, kinh doanh của các HTX khi có nhu cầu vay vốn để làm cơ sở cho các ngân hàng giải ngân nguồn vốn vay. Đồng thời, đề xuất tỉnh sớm thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, nhằm tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận với nguồn vốn vay thuận lợi nhất./.

Văn Hoàng

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết