Văn bản mới ban hành

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 91
Tất cả: 899503
Kinh tế tập thể
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 19/9/2017 về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018.

Theo số liệu thống kê, ước đến cuối năm 2017 tỉnh sẽ thành lập mới 31 HTX, đạt 310% kế hoạch năm 2017; 122 HTX và 2 Liên hiệp HTX, có 7.450 thành viên, 7.500 lao động. Ước tổng vốn điều lệ HTX trên 128 tỷ đồng, nhìn chung số HTX, số thành viên, số lao động đều vượt kế hoạch năm 2017; ước cả năm, toàn tỉnh giải thể 12 HTX yếu kém không còn khả năng củng cố hoặc không đủ điều kiện chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Trong đó, đã giải thể 3 HTX (nông nghiệp 1 HTX, xây dựng 1 HTX, giao thông vận tải 1 HTX); đang giải quyết một số vướng mắc trong quá trình lập thủ tục giải thể 9 HTX (nông nghiệp 3 HTX; giao thông 1 HTX, tiểu thủ công nghiệp 5 HTX); Về tổ chức chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012: toàn tỉnh có 96 HTX, Liên hiệp HTX thành lập trước khi có Luật HTX năm 2012 phải chuyển đổi theo quy định. Đến nay, có 100% HTX hoàn thành chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012, đạt 100% kế hoạch năm (trong đó: chuyển đổi, đăng ký lại 71 HTX; giải thể 21 HTX, đang hoàn chỉnh thủ tục giải thể 3 HTX, đang củng cố 1 HTX).

* Đối với THT: Toàn tỉnh đã thành lập mới 20 THT, đạt 62,5% so với kế hoạch. Ước đến cuối 2017 toàn tỉnh có 1.620 THT, đạt 101,3% so kế hoạch, trong đó THT nông nghiệp là 1.388 tổ chiếm 88,2% tổng số THT, số THT phi nông nghiệp là 186 tổ chiếm 11,8%. Nhìn chung, THT hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, một số THT bước đầu hoạt động phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng giải thể những THT không còn đủ điều kiện hoạt động và thành lập mới các THT đáp ứng nhu cầu thực tế về dịch vụ phục vụ hỗ trợ sản xuất tại địa phương. Trong hoạt động hợp tác, các thành viên tiếp tục được hỗ trợ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên giá trị sản lượng tăng, chi phí sản xuất giảm, từ đó thu nhập và đời sống thành viên được nâng lên. Doanh thu bình quân của 01 THT hoạt động là 27 triệu đồng/năm, đạt 93,1% so với kế hoạch; lợi nhuận bình quân của 01 THT đạt khoảng 15 triệu đồng/năm, chiếm 103,4% so kế hoạch.

- Về trình độ cán bộ quản lý HTX, Liên hiệp HTX, THT: Tổng số cán bộ quản lý HTX, Liên hiệp HTX hiện có là 428 người; tổng số cán bộ quản lý HTX, Liên hiệp HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp là 162 người, đạt 37,85 %; tổng số cán bộ quản lý HTX, Liên hiệp HTX đạt trình độ đại học, cao đẳng có 96 người, đạt 22,42 %.

Các HTX, Liên hiệp HTX, THT hoạt động theo 7 lĩnh vực: Nông nghiệp - thủy sản; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng; tín dụng; thương mại dịch vụ; giao thông vận tải;lĩnh vực khác. Theo báo cáo, hiện toàn tỉnh có 45 HTX nông nghiệp, 05 HTX thủy sản và 01 Liên hiệp HTX thủy sản; số lượng thành viên tham gia HTX là 756 thành viên; số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 1.707 lao động; doanh thu bình quân của 01 HTX hoạt động là 488 triệu đồng/năm/HTX nông nghiệp và 09 tỷ đồng/năm/HTX thủy sản (trong đó doanh thu đối với thành viên trên 351 triệu đồng); lãi bình quân của 01 HTX đạt khoảng 60 triệu đồng/năm/HTX nông nghiệp và 883 triệu đồng/năm/HTX thủy sản; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX khoảng 30 triệu đồng/năm;

Về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện có 21 HTX lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; số thành viên tham gia HTX là 233 người; số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 4.250 người, trong đó số lao động là thành viên là 210 lao động; doanh thu bình quân của 01 HTX hoạt động là 3,2 tỷ đồng/năm;lãi bình quân của 01 HTX đạt khoảng 120 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX khoảng 38,4 triệu đồng/năm.

Đa phần HTX hoạt động ổn định theo loại hình HTX tập trung, nhất là các HTX hoạt động ngành nghề, sản xuất gia công hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, kinh doanh điện. Nhìn chung nhiều HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều ổn định và có chiều hướng phát triển về quy mô đầu tư cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

Các HTX trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vừa giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, vừa tận dụng nguyên liệu sẵn có ở địa phương như HTX tiểu thủ công nghiệp An Phú, HTX thủ công mỹ nghệ Quyết Thắng, HTX tiểu thủ công nghiệp - thương mại Thanh Thanh chuyên sản xuất, gia công các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như may mặc, thảm lục bình, bẹ chuối, mây tre. Nhiều HTX đã đầu tư vốn, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thành viên, liên kết giữa sản xuất và thương mại, phát triển thành các vệ tinh sản xuất và gia công cho các doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh. Một số HTX đã được tiếp cận các chương trình khuyến công của tỉnh để ứng dụng, đổi mới một số thiết bị công nghệ trong sản xuất, phấn đấu cuối năm thành lập Liên hiệp HTX tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Hạn chế cơ bản hiện nay của các HTX lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là phần lớn thiết bị sản xuất thô sơ, cũ kỹ, giá trị thiết bị thấp, chưa được đầu tư đổi mới công nghệ nên sản xuất chủ yếu bằng thủ công, gia công nên tính cạnh tranh và giá trị sản phẩm chưa cao. Bên cạnh, do các doanh nghiệp, công ty đầu mối đang củng cố về tổ chức đầu mối và cơ cấu sản phẩm, một số HTX không đáp ứng yêu cầu nên ngừng sản xuất, giải thể; …

 Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX

- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Tỉnh đã triển khai đẩy mạnh công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho các HTX trên địa bàn bằng nhiều hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được cải tiến, đổi mới theo hướng sát thực với điều kiện tình hình hoạt động của các HTX, trong đó đã tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng, có 168 lượt người dự, kinh phí thực hiện 159,63 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã phối hợp với trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát rtiển nông thôn II (TP.HCM), trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, kỹ thuật cho cán bộ HTX nông nghiệp kiểu mới và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kế toán cho 35 lượt học viên tham dự.

Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường;  chính sách ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX: chính sách thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX…

Mặc dù hoạt động KTTT năm 2017 đạt rất nhiều kết quả khả quan nhưng vẫn gặp không ít những khó khăn như nguồn vốn phân bổ của Trung ương quá ít so với nhu cầu, nên rất hạn chế trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức; về cơ bản các HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhưng thực chất chưa có gì mới so với yêu cầu bản chất của Luật HTX năm 2012; quỹ đất công có nơi không còn hoặc còn thì không phù hợp cho các HTX hoạt động… Để hoạt động KTTT mang lại hiệu quả trong năm 2018, tỉnh đã đưa ra định hướng hoạt động như sau:

-  Tập trung khắc phục những yếu kém của các HTX, tạo điều kiện cho các HTX củng cố phát triển; mở rộng nội dung, đa dạng hình thức hoạt động, thành lập mới, xây dựng và phát triển KTTT trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh liên doanh, liên kết tăng hiệu quả hoạt động, liên kết chặt chẽ giữa phát triển sản xuất gắn với thị trường, chế biến tiêu thụ sản phẩm; thí điểm hoàn thiện mô hình Liên hiệp HTX lúa gạo, trái cây, thủy sản quy mô tỉnh; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động KTTT, phát triển KTTT gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Từng bước khắc phục yếu kém, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị HTX. Đảm bảo KTTT hoạt động ngày càng thật sự hiệu quả, bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào tỷ trọng GRDP và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển KTTT phải gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nông nghiệp, công thương, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của thành viên và người lao động; Tiếp tục củng cố đổi mới HTX cả về tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, tạo ra từng động lực mới trong từng HTX. Phát triển KTTT mà nòng cốt là phát triển HTX bền vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp, nông thôn. Tùy điều kiện cụ thể của từng huyện để củng cố HTX lúa gạo hiện có hoặc thành lập mới làm mô hình thí điểm Liên hiệp HTX tỉnh, phấn đấu mô hình Liên hiệp HTX lúa gạo quy mô tỉnh; củng cố HTX lúa gạo hiện có tạo tiền đề cho việc tham gia Liên hiệp HTX quy mô vùng ở giai đoạn sau. Một số mục tiêu cụ thể cần đạt được như sau:

- Trong năm thành lập mới 60 THT, 10 HTX; 02 Liên hiệp HTX;

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm của các HTX trên 10%;

- Thu nhập bình quân của người lao động: đến cuối năm 2018 tăng 10% so với năm 2017;

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng điểm một mô hình HTX kiểu mới (lúa gạo, trái cây, thủy sản). Phấn đấu xây dựng từ 15-20 mô hình HTX điển hình tiên tiến;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX đến năm 2018 đạt tỷ lệ 40% có trình độ trung cấp trở lên, 100% cán bộ chủ chốt HTX được tập huấn bồi dưỡng bổ sung kiến thức về HTX và pháp luật có liên quan…

Hồng Diễm (34/KH-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết