Văn bản mới ban hành

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 97
Tất cả: 899446
Xã hội
Huyện Tam Bình đề ra giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2018

Đến nay, toàn  huyện Tam Bình có 16  Hợp tác xã (HTX), trong đó thành lập mới 05 HTX (HTX Thanh Long Hậu Lộc, xã Hậu Lộc; HTX Thanh Long Song Phú, xã Song Phú; HTX Liên Minh Ngãi Tứ, xã Ngãi Tứ; HTX Lúa giống ấp 08, xã Hòa Hiệp; HTX dịch vụ nông nghiệp Thành Đạt, xã Hòa Thạnh); Đồng thời, giải thể 01 HTX do không đáp ứng được điều kiện kinh doanh mà ngành chủ quản quy định (HTX Vận tải Thắng Lợi), đang lập thủ tục giải thể HTX thủ công mỹ nghệ Ngãi Tứ. Tổng số vốn điều lệ là 7.443.000.000 đồng, có 253 thành viên với 2.043 lao động, các HTX hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012. Doanh thu, lợi nhuận bình quân của HTX là: 90.000.000 đồng/ tháng; lợi nhuận bình quân của HTX là: 40.000.000đồng/ tháng; tỷ suất lợi nhuận đạt là 3,8% tháng. Có 302 tổ hợp tác (THT) với 24.854 tổ viên, doanh thu bình quân của THT là 13.000.000 đồng, lợi nhuận 1.500.000 đồng, thu nhập hộ thành viên bình quân 1.000.000 đồng/tháng.

Để thúc đẩy kinh tế tập thể (KTTT) tiếp tục phát triển, hiệu quả, bền vững, huyện Tam Bình đề ra những giải pháp chủ yếu như sau:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên xác định rõ vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá IX) và các quy định, chính sách về phát triển KTTT, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương;

- Tổ chức triển khai, quán triệt Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá IX) về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; Luật HTX và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với KTTT… trong nội bộ và nhân dân;

- Phối hợp tỉnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực KTTT, nhất là các thành viên hội đồng quản trị các HTX. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách về đất đai, tài chính - tín dụng, xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường,…nhằm tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện các HTX khắc phục những hạn chế yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành và hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phong trào KTTT ngày càng bền vững;

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo KTTT huyện và các xã - thị trấn, đảm bảo thành phần, cơ cấu nhằm phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo, nâng cao năng lực bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX,THT;

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX phù hợp, quan tâm nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực, có hiệu quả về kinh tế và xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX để kịp thời khen thưởng, biểu dương và xử lý các vi phạm pháp luật về KTTT;

- Tổ chức đánh giá tình hình KTTT trên địa bàn huyện, rà soát số lượng HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả để nhân rộng điển hình; củng cố, nâng chất lượng các HTX hoạt động yếu kém; HTX ngưng hoạt động quá thời gian quy định phải giải thể bắt buộc;

- Củng cố và phát triển KTTT nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng nông sản, giải quyết việc làm cho lực lượng lao động ở nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, từng bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn, khôi phục, mở rộng các ngành nghề truyền thống ở địa phương nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo;

- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, xây dựng mới các HTX, THT phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và yêu cầu hợp tác từng ngành kinh tế, nhu cầu và tự nguyện của các thành viên; mở rộng ngành nghề, phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các HTX nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội, thu hút nhiều thành viên, tăng vốn góp, vốn tích luỹ, thực hiện tốt phân phối thu nhập theo điều lệ của HTX; Tổ chức Đại hội thường niên HTX đúng qui định, định kỳ mùa vụ THT đánh giá kết quả hoạt động và xây dựng kế hoạch sản xuất tới. Hướng dẫn Ban Quản lý tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của mình, tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt việc trả thù lao cho Ban Quản lý tổ;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể có kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên, thành viên và quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia phát triển KTTT./.

Văn Hoàng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết