Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 26
Hôm nay: 221
Hôm qua: 772
Trong tuần: 1597
Trong tháng: 7041
Tất cả: 913420
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Những giải pháp xúc tiến thương mại trong quảng bá, giới thiệu hàng hoá nông sản của tỉnh Vĩnh Long

Trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, với hàng loạt Hiệp định thương mại tự do được ký kết, đã tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, sản phẩm của Việt Nam nhưng đồng thời cũng đan xen nhiều thách thức, sự cạnh tranh về chất lượng, giá cả, mẫu mã sản phẩm… ngày càng gay gắt, đặc biệt là cạnh tranh với các Doanh nghiệp nước ngoài ngay trên sân nhà. Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Trong đó đối với tỉnh Vĩnh Long đang triển khai thực hiện các giải pháp xúc tiến thương mại trong quảng bá, giới thiệu hàng hóa nông sản của tỉnh Vĩnh Long nhằm đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Vĩnh Long là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, lượng nông sản hàng hóa dồi dào. Các mặt hàng nông sản chủ yếu của tỉnh gồm:

- Lúa gạo: sản lượng hàng năm trên 1 triệu tấn lúa với lượng lúa hàng hóa trên 650.000 tấn (quy gạo 400.000 tấn).

- Diện tích trồng rau màu trên 44.000 ha, sản lượng hàng năm đạt trên 850.000 tấn. Riêng khoai lang hàng năm trên 10.000 ha với sản lượng đạt trên 340.000 tấn.

- Cây ăn trái: sản lượng hàng năm 540.000 tấn với nhiều loại cây đặc sản như bưởi 5 Roi, sầu riêng, cam sành Tam Bình, xoài, nhãn,…

- Nuôi thủy sản: sản lượng hàng năm đạt trên 100.000 tấn.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hàng hóa nông sản Vĩnh Long, cần tập trung vào các giải pháp xúc tiến thương mại cụ thể như sau:

* Giải pháp về liên kết sản xuất – tiêu thụ

- Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong liên kết sản xuất nông sản, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa.

- Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị hiệu quả và phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu nông sản với đơn vị đầu mối là Hợp tác xã hoặc Tổ hợp tác. Khuyến khích, hỗ trợ các hộ nông sản tổ chức sản xuất theo cánh đồng lớn, vùng chuyên canh.

- Phối hợp với TP. HCM, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa váo các hệ thống phân phối tại các thành phố lớn.

* Giải pháp về thị trường

- Tổ chức hệ thống thông tin thị trường, cung cấp thông tin về các thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản (cả thị trường trong nước và xuất khẩu), góp phần định hướng sản xuất hàng hóa nông sản trong tỉnh gắn kết giữa sản xuất – tiêu thụ;

- Thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường cho doanh nghiệp, cơ sở, các hộ sản xuất để giúp chủ động trong sản xuất kinh doanh;

- Hỗ trợ các mặt hàng nông sản sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tham gia kết nối vào hệ thống phân phối hiện đại;

- Khuyến khích các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, xây dựng các website, ứng dụng thương mại điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm cũng như thông tin thị trường;

- Tăng cường kêu gọi đầu tư, xây dựng hệ thống chợ nhất là các chợ đầu mối nông sản để góp phầm cho tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản.

* Kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại của TP HCM (Saigon Coop, Satra,…) để phát triển các chuỗi cửa hàng đặc sản nông sản an toàn

Phát triển các chuỗi cửa hàng đặc sản nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện cho DN liên kết mua bán hàng hóa nông sản Vĩnh Long tại các điểm dừng chân, điểm du lịch trong tỉnh. Đây là giải pháp hữu hiệu để quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh.

* Tham gia Hội chợ triển lãm – Kết nối giao thương

Lựa chọn sản phẩm phù hợp tham gia các hội chợ triển lãm, các buổi kết nối giao thương trong và ngoài nước vừa quảng bá, giới thiệu sản phẩm, vừa học hỏi trao trao đổi kinh nghiệm về chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm…vừa tiếp cận trực tiếp để hiểu rõ nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng như thế nào, từ đó có định hướng sản xuất cho phù hợp với nhu cầu thị trường.

* Tổ chức và tham gia hội nghị, hội thảo

Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước về thương mại để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh, thương hiệu của doanh nghiệp, hợp tác xã và thu hút đầu tư, đặc biệt là giới thiệu quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh, chú trọng đẩy mạnh quảng bá các mặt hàng đặc sản của tỉnh như: cam, bưởi, chôm chôm, khoai lang…

* Giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp

Thực hiện mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch. Kết hợp mô hình du lịch, du khách tham quan vườn cây, khách tự chăm sóc, thu hoạch, chiết cây, ươm cây giống và xem quy trình sản xuất các sản phẩm chế biến… Để làm được điều này, cần sự liên kết giữa Công ty Du lịch trong tỉnh với các hãng du lịch ở các trung tâm thành phố lớn trong cả nước. Và để phát triển mô hình du lịch vườn, nông dân rất cần sự hướng dẫn, kết nối của các Sở ban ngành, huyện thị trong tỉnh./.

Văn Hoàng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    Trang sau    Trang cuối