Văn bản mới ban hành

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 8
Hôm nay: 259
Hôm qua: 558
Trong tuần: 259
Trong tháng: 8036
Tất cả: 943380
Văn hóa
Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa ở Vĩnh Long

Vĩnh Long được mệnh danh là vùng đất "địa linh nhân kiệt", giàu truyền thống cách mạng, có bề dầy truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Cùng với các tỉnh khác ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long là một tỉnh có cơ cấu đa dân tộc sinh sống, như: Kinh, Hoa, Khmer, Chăm, Êđê… Trải qua quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước, các dân tộc trên địa bàn tỉnh đoàn kết, gắn bó xây dựng nên nền văn hóa phong phú, đa dạng với nhiều loại hình.

Nhìn chung mỗi dân tộc đều có nét sinh hoạt văn hóa riêng, đã tạo nên bức tranh phong phú về văn hóa như: Nghệ thuật Đờn ca tài tử, cải lương, hát bội, hát ru, múa Lâm thôn, múa trống Sadăm, dùkê; lễ Chol - Chnam - Thmay, lễ Sen Dolta, lễ Okombok, lễ dâng bông, lễ cúng trăng; lễ Thượng điền, Hạ điền tại các di tích; lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hội thi gói bánh tét, hội thi ẩm thực… Vĩnh Long còn được xem là cái nôi cách mạng, là vùng đất có nguồn văn hóa vật thể và phi vật thể rất đa dạng và phong phú, với nhiều di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, hiện trên địa bàn tỉnh có trên 650 di tích (có 11 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 43 di tích cấp tỉnh) với khoảng 1.300 lễ hội. Đây được xem là nguồn động lực tinh thần góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.            

Xác định công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ hội nhập, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5, khoá VIII của Đảng về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", thời gian qua các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử 2016-2020; Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh; Quyết định phê duyệt Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển Văn hóa và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030… Đặc biệt, giai đoạn 2010-2016, tỉnh Vĩnh Long tổ chức 07 lần ngày hội văn hóa, thể thao đồng bào Khmer, tổ chức luân phiên ở các huyện, thị có đông đồng bào Khmer sinh sống nhân dịp tết cổ truyền CholChnam Thmây, lễ Sên Đôn, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, liên hoan ẩm thực phong phú, đa dạng như: Hội thi ẩm thực truyền thống Khmer (món bún nước lèo, bánh tai yến, bánh ống hấp, bánh củ gừng, bánh tét, cốm dẹp…); Hội thao Khmer (Đua ghe Ngo, bóng đá mini, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, đập nồi, thổi bong bóng, chuyền nước, đá gà ép, đá bóng mù, u ranh, đi dây, chạy việt dã, cà om lấy nước,…); Liên hoan nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer (múa sadăm; hòa tấu nhạc ngũ âm, trích đoạn dùkê; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống Khmer; chương trình sân khấu hóa nghi thức lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer như: lễ dâng y, lễ dâng bông, lễ cúng trăng, lễ cưới,…); Triển lãm, trưng bày hình ảnh, tư liệu thể hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Vĩnh Long (hình ảnh khắc họa lại một số nét văn hóa đặc trưng, sinh hoạt truyền thống, đời sống, lao động, sản xuất, sự phát triển về kinh tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc Khmer…), góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào người Khmer trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Bảo tàng tỉnh xây dựng 01 hồ sơ sưu tập hiện vật "Dụng cụ ăn trầu của người Khmer tỉnh Vĩnh Long"; 03 đề cương tư liệu "Xóm nghề truyền thống tàu hủ ky, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh", "Nghề làm nhang thị xã Bình Minh" của người Hoa và "Nghề làm cốm dẹp thị xã Bình Minh" của người Khmer. Ngoài ra, tại Bảo tàng tỉnh mở phòng trưng bày Văn hóa dân tộc của người Hoa và người Khmer để phục vụ khách tham quan.

Các giá trị di tích lịch sử văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm, chú trọng, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã trùng tu, sửa chữa, nâng cấp chống xuống cấp cho 30 lượt di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và 11 di tích cấp quốc gia, với số tiền trên hàng chục tỷ đồng. Riêng trong năm 2017, từ ngân sách tỉnh, tiếp tục đầu tư trên 5 tỷ đồng trùng tu, tu bổ 7 di tích xếp hạng đã xuống cấp. Hằng năm, tại các di tích việc tổ chức lễ hội truyền thống như: lễ Thượng điền, Hạ điền, lễ Kỳ yên, lễ Xuân tế cầu an, lễ thượng nguyên; lễ hội Lăng Ông Thống Chế Điều Bát… được duy trì tổ chức định kỳ, tạo điều kiện để người dân sinh hoạt tín ngưỡng, nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Đặc biệt, lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), lễ dâng hương cố CTHĐBT Phạm Hùng, cố TTCP Võ Văn Kiệt, cố GSVS Trần Đại Nghĩa hằng năm thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, chiêm bái, thể hiện tấm lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân các các bậc tiền nhân. Hiện nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh từng bước nâng tầm lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (huyện Trà Ôn) thành lễ hội cấp tỉnh, đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây được xem là động thái tích cực góp phần khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn, nét sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, việc kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể như: kinh, sách, công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, các loại nhạc cụ, thể thao…, trang phục truyền thống, văn hóa ẩm thực truyền thống; lễ hội, nghề thủ công truyền thống, nghi lễ vòng đời, nghi lễ nông nghiệp, tri thức dân gian, diễn xướng dân gian của đồng bào người Khmer, người Hoa và các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chú trọng, được triển khai thực hiện. Đồng thời, hằng năm các cấp tổ chức các hoạt động thể thao (các trò chơi dân gian được khôi phục), các cuộc liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng với nhiều tác phẩm, tiết mục được sáng tác mới cũng chú trọng khai thác, sử dụng các loại hình nghệ thuật truyền thống (cải lương, Đờn ca tài tử, dân ca…) đã tạo nên sự gắn kết hài hòa giữa hiện đại với truyền thống thu hút đông đảo người xem. Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong lao động sản xuất, sinh hoạt, ứng xử được khôi phục, kế thừa.

Thiết nghĩ giá trị lịch sử văn hóa là nguồn động lực tinh thần để cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng say học tập, lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để hội nhập và phát triển, xứng đáng với truyền thống vùng đất "địa linh nhân kiệt" mỗi chúng ta phải biết trân trọng, bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa vốn có, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại phải có chọn lọc để làm giàu bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Bảo Trân

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối