Văn bản mới ban hành

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 11
Hôm nay: 275
Hôm qua: 558
Trong tuần: 275
Trong tháng: 8052
Tất cả: 943396
Kinh tế
Tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quy chế này quy định về việc quản lý, sử dụng phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án từ khi có chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền, lập dự án, phê duyệt dự án, triển khai thực hiện dự án, thanh toán và giám sát, thanh tra kiểm tra đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và được này áp dụng cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Nguyên tắc định dạng được quy định như sau: Các thông tin điện tử trao đổi trong phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước; ngôn ngữ sử dụng trong phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bằng ngôn ngữ tiếng Việt có dấu.

Có 02 hành vi nghiêm cấm trong việc sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm:

- Các chủ đầu tư không cập nhật và truyền tải trên phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long các văn bản, tài liệu có tính mật theo quy định của pháp luật.

- Ngoài việc sử dụng phần mềm vào mục đích cập nhật, báo cáo trực tuyến tiến độ và giám sát thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, không được sử dụng phần mềm này vào các mục đích, công việc khác.

Về nguyên tắc vận hành được quy định như sau: Phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được cài đặt kỹ thuật, vận hành tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; tên miền chung để truy cập phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là: qldadt.skhdt.vinhlong.gov.vn.

- Mỗi chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh được cấp tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào phần mềm, tên đăng nhập được cấp theo nguyên tắc như sau:

<tên chủ đầu tư>_<tên người sử dụng>

- Tên chủ đầu tư: viết tắt theo tên đơn vị.

- Tên người sử dụng: tên người được phân công quản lý, sử dụng phần mềm.

Bên cạnh đó, việc cấp và quản lý quyền truy cập vào phần mềm được áp dụng cho tất cả các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được quy định như sau:

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và thông báo quyền truy cập sử dụng phần mềm đến các đơn vị chủ đầu tư khi thực hiện triển khai kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý quyền truy cập và tổ chức thực hiện cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện dự án do đơn vị mình quản lý đúng theo quy định của Quy chế này.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố: Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp quyền truy cập sử dụng phần mềm; Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cấp quyền truy cập phần mềm đến các đơn vị chủ đầu tư khi nhận được công văn yêu cầu; thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý quyền truy cập và tổ chức thực hiện cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện dự án do đơn vị mình quản lý đúng theo quy định của Quy chế này.

3. Đối với các dự án đã thực hiện trước khi ra quyết định ban hành quy chế này: Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các dự án đã và đang thực hiện, tiến hành cấp và thông báo quyền truy cập sử dụng phần mềm đến các đơn vị chủ đầu tư; thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý quyền truy cập và tổ chức thực hiện cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện dự án do đơn vị mình quản lý đúng theo quy định của Quy chế này.

4. Trong trường hợp bị mất quyền truy cập, thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại.

Ngoài ra, quyết định cũng nêu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư phân công cán bộ, công chức thường xuyên theo dõi cập nhật đầy đủ thông tin và báo cáo tiến độ thực hiện các dự án do đơn vị mình làm chủ đầu tư trên phần mềm bảo đảm đúng theo yêu cầu và thời gian quy định. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, chủ đầu tư phải tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện dự án và đánh giá tình hình giải ngân của từng dự án so với kế hoạch vốn được bố trí trong năm. Trước ngày 20 hàng tháng, chủ đầu tư phải cập nhật báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và kết quả giải ngân các hạng mục công trình của dự án….

Hồng Diễm (2258/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối