Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Hôm nay: 281
Hôm qua: 772
Trong tuần: 1657
Trong tháng: 7101
Tất cả: 913480
Kinh tế
Tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 10 và 10 tháng 2017

Kinh tế 10 tháng qua không có nhiều biến động, sản xuất nông nghiệp ổn định; công nghiệp, thương mại duy trì tăng trưởng, xuất khẩu đạt khá; thu ngân sách có tiến độ khá so với mục tiêu, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng tiếp tục giảm.

Đã kết thúc gieo trồng vụ lúa Thu Đông với diện tích 54.570 ha, giảm 1.370 ha so với cùng vụ năm 2016 và đã thu hoạch 31.875 ha với năng suất ước đạt 5,13 tấn/ha. Gieo trồng 3.097 ha màu vụ đông xuân năm 2017 - 2018, giảm 3,97% so với cùng kỳ; trong đó diện tích màu xuống ruộng 1.381 ha, chiếm 45%.

Đến nay, toàn tỉnh còn 3.974 ha nhãn bị bệnh chổi rồng, giảm 1.949 ha so với cùng kỳ và 6.811 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác. Các loại dịch hại giảm và được phòng trị kịp thời nên các vườn cây tiếp tục phát triển. Sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong 10 tháng đạt 510 ngàn tấn, tăng 3,24% so với cùng kỳ; trong đó trái cây các loại 407 ngàn tấn, tăng 3,72%.

Trong tháng phát hiện 01 ổ dịch lở mồm long móng với tổng số 18 con heo tại xã Tân Hạnh (Long Hồ). Từ đầu năm đến nay đã phát hiện 10 ổ dịch cúm gia cầm với tổng đàn 14.115 con (10.829 con gà và 3.286 con vịt), các ổ dịch đã qua 21 ngày và không có dấu hiệu lây lan; 01 ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên heo với 18 con heo phát sinh đang được giám sát và kết quả ban đầu được khống chế tốt.

Giá cá tra nguyên liệu tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ, giá cá điêu hồng ổn định ở mức cao nên người nuôi có lợi nhuận khá. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong 10 tháng 101,65 ngàn tấn, tăng 3,33% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 95,96 ngàn tấn, tăng 3,5%. Riêng sản lượng cá tra nuôi thâm canh đạt 67,8 ngàn tấn, tăng 3,2%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2017 tăng 3,11% so với tháng trước, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 11,17%; lũy kế 10 tháng tăng 9,21% so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 tăng 37,48% so với cùng kỳ; chỉ số tồn kho tháng 10 tăng 4,56% so với tháng trước.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Nhà nước địa phương quản lý ước thực hiện 222,6 tỷ đồng, tăng 4,16% so với tháng trước và tăng 38,33% so với cùng tháng năm trước. Lũy kế 10 tháng thực hiện 1.696,5 tỷ đồng, đạt 56,33% kế hoạch năm và tăng 46,73% so với cùng kỳ và cao hơn cùng kỳ năm trước 3,09 điểm %.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng tăng 2,1% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng tăng 8,99% so với cùng kỳ. Khách lưu trú trong tháng 90,8 ngàn lượt, tăng 2,44% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt 933 ngàn lượt, tăng 9,09% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour 10,23 ngàn lượt, tăng 0,64% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng 91,41 ngàn lượt, tăng 10,68% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 47,86 ngàn lượt, tăng 5,63%.

Xuất khẩu trong tháng ước 34,61 triệu USD, tăng 24,18% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng 344,42 triệu USD, đạt 95,67% kế hoạch và tăng 12,32% so với cùng kỳ. Nhập khẩu trong tháng 18,1 triệu USD, tăng 2,41% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng 169,93 triệu USD, tăng 2,81% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 10 tháng 45.317 tỷ đồng, đạt 86,64% dự toán năm và tăng 19,88% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 5.541 tỷ đồng, đạt 74,01% dự toán năm và tăng 7,18% so với cùng kỳ; trong đó chi cho đầu tư phát triển 2.056 tỷ đồng, đạt 67,97% dự toán năm và tăng 14,56% so với cùng kỳ

Số dư nguồn vốn huy động đến cuối tháng 10/2017 đạt 29.380 tỷ đồng, tăng 0,76% so với tháng trước và tăng 12,59% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay 22.000 tỷ đồng, tăng 1,45% so với tháng trước và tăng 26,8% so với cùng kỳ. Nợ xấu ngân hàng 310 tỷ đồng, tăng 3,33% so với tháng trước nhưng giảm 15,59% so với cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,41% tổng dư nợ cho vay, tăng 0,14 điểm % so với số đầu năm nhưng giảm 0,71 điểm % so với cùng kỳ./.

Nguyễn Nguyên

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối