Văn bản mới ban hành

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 24
Tất cả: 878966
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Chỉ thị về tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 sẽ được tổ chức vào quý I/2018 với quy mô khoảng 500 khách mời, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; một số Bộ, Ngành Trung ương, tỉnh, thành phố... Để Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 thành công, ngày 03/11/2017, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và quyết liệt trong công tác chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, xem đây là nhiệm vụ chính trị đột xuất quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Tích cực quan hệ, phối hợp để các ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan có liên quan hỗ trợ, cùng với tỉnh kêu gọi đầu tư và vận động quỹ an sinh xã hội đạt hiệu quả cao.

Các ngành, các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Hội nghị. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, tài liệu phục vụ Hội nghị. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để ký kết, trao tại Hội nghị… Chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong suốt thời gian Hội nghị… Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Hội nghị.

- Thành phố Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ: chỉnh trang đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, chỗ nơi buôn bán, quản lý nhà hàng, khách sạn,...

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chương trình, chuyên mục về Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 để tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trong tỉnh; phổ biến rộng rãi ra khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và quốc tế.

Nguyễn Nguyên

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    Trang sau    Trang cuối