Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 3
Hôm nay: 312
Hôm qua: 549
Trong tuần: 1638
Trong tháng: 6326
Tất cả: 926373
Kinh tế
Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản năm 2017 từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại do điều kiện sản xuất có thuận lợi hơn; đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chủ động triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển vùng sản xuất, vùng nguyên liệu cây ăn trái, rau màu, tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, chủ động thực hiện những biện pháp nhằm giảm tác động ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Cây lúa: Diện tích gieo trồng lúa đạt 169.394 ha, đạt 107,9% kế hoạch; năng suất bình quân đạt 5,54 tấn/ha, đạt 91% kế hoạch; sản lượng thu hoạch đạt 937.888 tấn, đạt 98% kế hoạch. So với năm 2016, diện tích gieo trồng lúa giảm 4%; năng suất tăng 3,8%; sản lượng thu hoạch giảm 0,33%.

Cây màu: Diện tích gieo trồng cả năm ước đạt 49.140 ha, đạt 100,9% kế hoạch, tăng 6,2% so với năm 2016; trong đó, khoai lang tăng 10,2%; rau các loại tăng 8,6%; bắp tăng 8,1%; tuy nhiên, do thời tiết có thời điểm không thuận lợi nên diện tích đậu nành và mè giảm mạnh (bằng 8,5% và 14,5% so với cùng kỳ năm 2016). Ước sản lượng màu năm 2017 đạt 934.870 tấn, tăng 4% so với năm 2016.

Cây ăn trái: Các loại bệnh hại bị nhiễm với mật số thấp, được chủ động phòng trị kịp thời, nên các vườn cây ăn trái vẫn tiếp tục phát triển, một số loại cây ăn trái có thị trường tiêu thụ ổn định, giá bán cao giúp cho người dân tăng thu nhập. Ước tổng diện tích cây ăn trái đạt 44.156 ha, tăng 3,9 % (hay tăng 1.661 ha); sản lượng đạt 436.175 tấn, tăng 14,2% so với năm 2016.

Chăn nuôi: Kết quả chăn nuôi đến thời điểm 01/10/2017, đàn heo của tỉnh có 346 nghìn con, đàn bò có 92,8 nghìn con, đàn gia cầm có hơn 8 triệu con; so với cùng thời điểm năm trước, đàn heo giảm 7,0%; đàn bò tăng 1,3%; đàn gia cầm tăng 2,13%. Trong năm đã phát hiện 10 ổ dịch cúm gia cầm với tổng đàn 14.115 con, 01 ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên heo với 18 con, các ổ địch được kiểm soát, khống chế kịp thời nên không có dấu hiệu lây lan.

Thủy sản: nuôi trồng thủy sản ghi nhận được những tín hiệu tích cực, giá tiêu thụ ổn định, một số loại thủy sản có giá tiêu thụ cao, đảm bảo cho người nuôi có lãi. Tổng diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh đạt 2.443 ha, tăng 2,6% so với năm 2016; trong đó, diện tích nuôi cá tra thâm canh đạt 458,3 ha, tăng 46,4% so với năm 2016. Ước tổng sản lượng thủy sản cả năm đạt 117.922 tấn, tăng 3,3% so với cả năm 2016; trong đó, sản lượng cá tra nuôi thâm canh đạt 78.441 tấn, tăng 2,83% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp, thủy sản của tỉnh đã phục hồi. Bên cạnh giá một số sản phẩm chăn nuôi giảm thì đa số các sản phẩm nông nghiệp còn lại như lúa, cá tra, rau màu, cây ăn trái đều có giá ổn định, một số sản phẩm tăng nên người dân có lãi và yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp dần có hiệu quả, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch đúng hướng, diện tích trồng lúa tiếp tục giảm để thay vào đó là các loại rau màu, cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thủy sản ước đạt 20.129 tỷ đồng, tăng 1,89% so với cùng kỳ năm 2016./.

MT (309/BC-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết