Văn bản mới ban hành

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Hôm nay: 264
Hôm qua: 558
Trong tuần: 264
Trong tháng: 8041
Tất cả: 943385
Xã hội
Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2017

1. Công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy ban hành quyết định số 10-QĐ/ĐUSKHĐT ngày 02/02/2017 phân công nhiệm vụ đảng ủy viên năm 2017 và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phân công nhiệm vụ đến từng đảng viên của chi bộ. Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Giám đốc Sở họp làm việc từng đơn vị, đoàn thể thuộc Sở để chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2017.

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở. Tính đến ngày 15/11/2017, Sở đã tổ chức được 07 cuộc với 301 lượt người tham dự; song song hình thức tuyên truyền tập trung đơn vị thực hiện tuyên truyền đến giáp tay CCVC bằng hình thức gửi qua thư điện tử…Qua công tác tuyên truyền, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đã nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước.

Trong công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn... đều được bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến trước tập thể và thông báo niêm yết công khai tại đơn vị, đảm bảo tính dân chủ, đồng thuận cao trong tập thể.

Thực hiện tốt việc kê khai, niêm yết công khai thu nhập tài sản của CB, CCVC; ban hành thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định quản lý, sử dụng tài sản công,... ; giám sát việc thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính, thực hiện chế độ chính sách đối với CB, CCVC. Trong năm, cơ quan đã đóng góp từ lương hỗ trợ 3 CCVC có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp với số tiền 3.600.000 đồng.

Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, thường xuyên cập nhật bổ sung quy định theo VBPL hiện hành; thực hiện cơ chế 01 cửa, 01 cửa liên thông; quan tâm, tổ chức thực hiện cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tổ chức công khai, lấy ý kiến của Đảng ủy, Ban Giám đốc về văn kiện và nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới trước khi tiến hành Đại hội. Trong đại hội, thực hiện quyền dân chủ của đoàn viên công đoàn trong đóng góp văn kiện và bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong quan hệ và giải quyết công việc, Cấp ủy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc CB, CCVC về đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư và công khai đường dây điện thoại nóng nhằm tạo điều kiện cho người dân thuận lợi trong việc phản ánh những bất cập hoặc thái độ phục vụ của CB, CCVC đang thực thi nhiệm vụ. Sau một năm thực hiện, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư không có nhận đơn thư khiếu nại của người dân, doanh nghiệp, tổ chức đến quan hệ làm việc.

Nhìn chung, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Sở; sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể đôn đốc nhắc nhở thực hiện và theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ và trên cơ sở triển khai, quán triệt, học tập đầy đủ các văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đã giúp cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức nhận thức rõ được trách nhiệm, mục đích, yêu cầu xây dựng được khối đoàn kết thống nhất, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan, góp phần thúc đẩy việc thực hiện quy chế dân chủ trong toàn đơn vị.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về dân chủ, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện tác phong công vụ đúng quy định hiện hành.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ; tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ở cơ sở.

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư kịp thời, linh hoạt góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tiềm năng, thông thoáng và thân thiện.

Tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thu hút vốn đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn 2016-2020.

Thường xuyên củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Ban thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân để giám sát đối với các hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn thực hiện Quy chế dân chủ do cấp có thẩm quyền tổ chức để nâng cao khả năng tổ chức thực hiện.

Tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát, chấn chỉnh thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định quản lý, sử dụng tài sản công

Tiếp tục duy trì hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008; thực hiện cơ chế 01 cửa liên thông, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đến liên hệ làm việc.

Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng công khai dân chủ, phát huy người tốt việc tốt, nêu gương điển hình cá nhân, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ và có biện pháp xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm./.

Phát Được

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối