Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Hôm nay: 288
Hôm qua: 772
Trong tuần: 1664
Trong tháng: 7108
Tất cả: 913487
Văn hóa
Vĩnh Long: Kỷ niệm 95 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và 77 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2017) và 77 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2017), sáng ngày 21/11/2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ dâng hương cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm).

Đến tham dự, có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCNVN; đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo TP. HCM, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh trong khu vực; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, huyện Vũng Liêm; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, quý mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và gia đình đồng chí Võ Văn Kiệt.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; trước đó, đoàn đến dâng hương tại di tích Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn - Nguyễn Giao, bia Nam kỳ khởi nghĩa, hồ Vũng Linh nằm trong Quần thể di tích lịch sử văn hóa huyện Vũng Liêm.

Bên cạnh đó, gia đình cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và nhóm kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Yêu quê hương qua góc nhìn Võ Văn Kiệt", tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. 

Trên 100 hình ảnh, hiện vật chuyên đề "Yêu quê hương qua góc nhìn Võ Văn Kiệt" được trưng bày. Nội dung: Yêu gia đình "Chân dung con người của gia đình, ý chí vươn lên, lòng yêu nước, thương dân từ truyền thống gia đình, truyền thống quê hương Vũng Liêm"; Yêu quê hương "Giới thiệu về quê hương Vũng Liêm - Vĩnh Long, mảnh đất "Địa linh - Nhân kiệt" của miền Tây Nam bộ"; Tình yêu quê hương thể hiện trong đồng chí Võ Văn Kiệt từ ngày Nam kỳ khởi nghĩa cho đến lúc về hưu không lúc nào ngươi; Yêu đất nước "Suy nghĩ vì dân, hành động vì dân, sống hợp lòng dân"…

Đồng thời, cũng trong sáng ngày 21/11/2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2017) và 77 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2017), tại Nhà Hội nghị Quảng trường huyện Vũng Liêm.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 77 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa và 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã nổ ra khắp các tỉnh Nam bộ. Ở tỉnh Vĩnh Long, đây là cuộc nghĩa vũ trang đầu tiên thể hiện tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân tỉnh Vĩnh Long, tạo tiền đề để cho cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Kỷ niệm ngày Khởi nghĩa Nam kỳ năm nay cũng là dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, người con ưu tú quê hương Vĩnh Long. Một con người tiêu biểu, tiên phong về trí tuệ, về nhân cách, đức độ và trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 ở  tỉnh Vĩnh Long đã ghi đậm dấu ấn của ông với chiến công chỉ huy cánh quân thứ 2 đánh chiếm Bắc Nước Xoáy, lấy đồn Chánh Hòa, đục thủng 2 chiếc phà qua sông Măng, treo cờ đỏ sao vàng trên cột và dây thép ngang qua sông Măng làm cho bọn địch khi tái chiếm cũng không tài nào hạ xuống được; đồng thời dán khẩu hiệu, treo biểu ngữ khắp nơi, gây tiếng vang lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng từ khi có Đảng đến thời điểm này…

Các hoạt động được tổ chức nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tấm lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Vĩnh Long đối với cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, người đã dành cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương đất nước; đồng thời, tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, hy sinh mất mát của thế hệ ông cha ta đã đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ./.

Bảo Trân

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối