Văn bản mới ban hành

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 23
Tất cả: 878965
Xã hội
Tình hình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp và đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017

1. Kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp

- Công tác quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp: Trong năm 2017, trình UBND thành lập mới 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 01 doanh nghiệp, góp phần nâng tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 33 cơ sở (trong đó: cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 22 cơ sở; cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp là 11 cơ sở).

- Về tuyển sinh đào tạo: công tác tuyển sinh đào tạo các cấp trình độ và các hình thức được 28.217 người, đạt 104,51% chỉ tiêu của năm 2017. Trong đó, tổ chức đào tạo nghề cho 7.249 lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, đạt 131,80% so với kế hoạch. Qua đó đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đạt 63,10% (vượt 0,1% so với chỉ tiêu năm 2017), trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42,13% (vượt 1,12% so với chỉ tiêu năm 2017).

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý: Trong năm, đã phối hợp với Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức 01 khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 53 cán bộ quản lý của các trường cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tổ chức Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2017 có 42 giảng viên, giáo viên tham dự.

2. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

- Công tác tuyên tuyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn: đã tổ chức 08 cuộc truyền thông tuyên tuyền về chính sách học nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững cho 865 cán bộ trong Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 cấp huyện, xã và cán bộ hội, đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng 02 bản Pano tuyên truyền về Đề án 1956 tại xã Mỹ Thạnh Trung huyện Tam Bình và xã Phú Quới huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 là 44 nghề, bao gồm 30 ngành nghề phi nông nghiệp và 14 nghề nông nghiệp.

- Trong năm 2017, thực hiện thí điểm mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn theo mô hình thí điểm của Dự án "Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao chất lượng đời sống" giai đoạn 2017 – 2020 đã tổ chức được 17 lớp đào tạo nghề cho 364 lao động nông thôn, trong đó có 352 lao động nông thôn thuộc hộ nghèo được thụ hưởng chính sách của Dự án.

- Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát còn được thực hiện lồng ghép vào các hoạt động trong quá trình chức các lớp đào tạo, thực hiện phúc tra công trác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Qua quá trình kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động trong việc đảm bảo các điều kiện tổ chức lớp như cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề,…

Nhìn chung, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện quá trình chuyển đổi sang thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục đã tích cực thực hiện chuyển đổi và ổn định hoạt động, góp phần thuận lợi cho công tác tuyển sinh đào tạo đạt chỉ tiêu đã đề ra. Với chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã tạo ra điều kiện thành lập mới các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng ngành nghề đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, của thị trường lao động nhằm nâng cao tỷ lệ lao động có tay nghề trên địa bàn tỉnh./.

Phát Được

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối