Văn bản mới ban hành

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 35
Hôm nay: 248
Hôm qua: 558
Trong tuần: 248
Trong tháng: 8025
Tất cả: 943369
Xã hội
Chỉ thị về việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn

Ngày 13/11/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn. Nội dung Chỉ thị nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, nhận thức vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu trong duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới. Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, cụ thể:

- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và UBND các huyện, thị xã cần quan tâm và có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới.

Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới phải xác định rõ nội dung công việc của từng tiêu chí cần phải được duy trì và phát triển; thời gian thực hiện, trách nhiệm của từng đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; việc duy trì phát triển các tiêu chí phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân, gắn sản xuất với tái cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu ngành công thương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh – quốc phòng,...

Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, UBND các xã, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

- Đối với các xã đã đạt chuẩn có thể bổ sung thêm các tiêu chí mới, nhưng trước hết tập trung rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo từng giai đoạn cụ thể, để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng các tiêu chí phản ánh mức độ hưởng thụ cao hơn về vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

- Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), định kỳ hàng năm tổ chức phúc tra và hướng dẫn các huyện, thị xã, xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của từng giai đoạn cụ thể.

Trường hợp phúc tra mà xã đã được công nhận bị rớt tiêu chí, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí (hoặc phụ trách chỉ tiêu) hướng dẫn, hỗ trợ xã khắc phục, nâng cao chất lượng tiêu chí.

Từ đó, UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và UBND các huyện, thị xã thực hiện các nội dung như sau:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh) chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ 03 xã do tỉnh trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ 07 xã do huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan tổng hợp Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh trong công tác huy động nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ; đồng thời, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án khác để thực hiện đồng bộ hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt được.

- Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ tiêu chí (chỉ tiêu) được phân công phụ trách tại Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã đã được công nhận đạt chuẩn duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí, nhất là các tiêu chí bị rớt tại 14 xã (theo phụ lục đính kèm).

- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới.

Huy động, bố trí nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới có hiệu quả, tránh dàn trải gây lãng phí, thất thoát nguồn lực; trong đó cần chú ý đề ra các mục tiêu và lộ trình cụ thể để thực hiện; đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, thị xã và các phòng, ban liên quan để tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế thời gian qua.

- Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến công tác giám sát việc bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn./.

Thùy Linh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối