Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Hôm nay: 274
Hôm qua: 549
Trong tuần: 1600
Trong tháng: 6288
Tất cả: 926335
Kinh tế tập thể
Thực trạng và giải pháp quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 – 2020

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực và giá trị kinh tế cao, có quy mô sản xuất lớn và được đầu tư xây dựng thương hiệu; trong các sản phẩm chủ lực của tỉnh có sản phẩm khoai lang và được trồng chủ yếu trên địa bàn huyện Bình Tân.  Hàng năm diện tích khoai lang xuống giống trên 10.000 ha, sản lượng trên 300.000 tấn, góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Việc sản xuất cây khoai lang trên địa bàn huyện theo mô hình nông hộ, áp dụng các quy trình canh tác đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm còn tỷ lệ thấp. Khoai lang tươi phần lớn bán sang thị trường Trung Quốc. Sản phẩm sơ chế, chế biến từ khoai lang còn hạn chế, chưa có nhiều cơ sở đầu tư trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Bình Tân có 04 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp và 05 công ty sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực khoai lang tươi. Việc sơ chế, chế biến sản phẩm liên quan đến khoai lang có 03 cơ sở và 01 công ty. Đa phần các cơ sở này không có áp dụng quản lý, nhận diện, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản.

Để xây dựng niềm tin và phát triển thị trường cho sản phẩm khoai lang trên địa bàn huyện, một trong những giải pháp đó là áp dụng quản lý, nhận diện, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; chính vì thế, việc đẩy nhanh tiến độ tham gia Dự án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc khoai lang trên địa bàn huyện Bình Tân là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện cho người trồng khoai lang ổn định đầu ra sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, việc tham gia Dự án cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người trồng khoai lang, thúc đẩy người trồng trọt đổi mới phương thức sản xuất, phát triển quy mô sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm sạch, vệ sinh, an toàn.

Với thực trạng đó, huyện Bình Tân đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt dự án "Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 – 2020" như sau:

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị, viện, trường để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ dân, cơ sở trồng khoai lang trên địa bàn. Khuyến khích hỗ trợ người dân và các cơ sở tăng cường áp dụng các quy trình kỹ thuật tiến bộ vào trong sản xuất, đảm bảo cho năng suất cao, sản phẩm sạch, vệ sinh, an toàn;

- Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường vận động, tuyên truyền các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, các cơ sở, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện tham gia Dự án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc khoai lang và các sản phẩm khác;

- Củng cố và phát triển các hợp tác xã và tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực khoai lang ngày càng có hiệu quả hơn nữa;

- Tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện về lĩnh vực sơ chế, chế biến khoai lang.

Song song đó, để thực hiện được các giải pháp trên, huyện Bình Tân kiến nghị sở, ban, ngành tỉnh liên quan: Tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh về nông sản trên địa bàn huyện Bình Tân áp dụng quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản; xem xét hỗ trợ huyện Bình Tân xây dựng chương trình khoa học công nghệ "Nghiên cứu toàn diện, phát triển cây khoai lang"./.

Văn Hoàng 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết