Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 19
Hôm nay: 286
Hôm qua: 549
Trong tuần: 1612
Trong tháng: 6300
Tất cả: 926347
Kế hoạch
Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Mục đích của Kế hoạch nhằm rà soát văn bản của HĐND, UBND để xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ pháp lý hoặc tình hình kinh tế - xã hội nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và sự phù hợp của văn bản pháp luật với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND tỉnh theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phú về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, kịp thời thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Thực hiện hệ thống hóa văn bản để tập hợp, sắp xếp và công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, các danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành, danh mục văn bản cần sửa sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật địa phương.

Để đạt được mục đích đề ra, yêu cầu của Kế hoạch là: Đảm bảo không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, tập hợp đầy đủ văn bản để hệ thống hóa; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã phải nâng cao nhận thức trách nhiệm liên quan đến công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, phát huy vai trò chủ động, xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn thực hiện và phân công rõ trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; thực hiện tốt sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; kịp thời xử lý kết quả rà soát, công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục (văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản cần sửa sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) trong Quí I năm 2019.

Để triển khai Kế hoạch đạt kết quả tốt, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND cấp huyện, cấp xã chủ động thực hiện những công việc do đơn vị giữ vai trò chủ trì, cụ thể như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phú về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, báo cáo UBND tỉnh đúng thời hạn.

Các sở, ban, ngành tỉnh chủ động tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình; phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này.

Sở Tư pháp chủ động thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao chủ trì; cho ý kiến đối với kết quả rà soát của các sở, ban, ngành tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa; kiểm tra kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện; tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan, đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tham mưu UBND tỉnh bố trí kịp thời và đủ kinh phí đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh trong việc xử lý kết quả rà soát văn bản do HĐND tỉnh ban hành.

UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp và các Phòng chuyên môn khác thuộc UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác rà soát năm 2018, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn; bố trí kinh phí phục vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định hiện hành; chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn xã./.

Lê Hiệp (02/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết