Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 18
Hôm nay: 285
Hôm qua: 549
Trong tuần: 1611
Trong tháng: 6299
Tất cả: 926346
Xã hội
Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/5/2014 của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2018 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, với các nội dung sau đây:

1. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là công tác cán bộ và phát triển kinh tế. Kinh tế tăng trưởng đạt 5,5% trở lên; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động chuyên đề của Tỉnh ủy giai đoạn 2016-2020, nhất là các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết về "công tác dân số trong tình hình mới".

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; tích cực tham gia các hoạt động liên kết vùng trong đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi để đảm bảo tính tương thích, linh hoạt và tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Đổi mới phương thức và tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, góp phần tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 và Hội nghị tổng kết giao ước thi đua cụm 12 tỉnh Tây Nam bộ - khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Vĩnh Long.

4. Các ngành, các cấp, các địa phương tổ chức các phong trào thi đua gắn với kế hoạch, chương trình mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng ngành, từng cấp, từng địa phương trong năm 2018; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu trong năm 2018 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Vĩnh Long chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân 1%/năm theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

6. Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua hàng năm, cần phải chú trọng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Đánh giá công tác phát hiện bồi dưỡng xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương  "Người tốt, việc tốt" để biểu dương, tôn vinh nhằm tạo động lực, cổ vũ mọi người phát huy hết khả năng và phẩm chất tốt đẹp của mình, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

7. Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam Hội nhập và phát triển", tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua thiết thực, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân là thước đo hiệu quả hoạt động.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo các Chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013; số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thanh kiểm tra, hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; các cơ chế, chính sách kinh tế của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết TW5 khóa XII.

8. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nhằm đổi mới phong cách, tác phong làm việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nêu cao tinh thần trách nhiệm "nói đi đôi với làm" trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh.

9. Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về Thi đua - Khen thưởng nhất là việc tham mưu tổ chức và giám sát các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị kinh tế thuộc tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế và các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Lê Hiệp (01/CT-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết