Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 4
Hôm nay: 271
Hôm qua: 549
Trong tuần: 1597
Trong tháng: 6285
Tất cả: 926332
Đăng ký kinh doanh
Năm 2017 Vĩnh Long thành lập 310 doanh nghiệp mới

Trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được: 310 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 1.419 tỷ đồng. So với cùng kỳ tăng: 22 DN (310/288DN), tổng vốn đầu tư tăng 166 tỷ đồng. Về quy mô vốn đầu tư trung bình của một doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2016 (năm 2016: 4,4 tỷ đồng/DN, năm 2017: 4,6 tỷ đồng/DN). So với kế hoạch năm 2017 đạt 103%.

Tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh như sau:

- Thương mại, dịch vụ: 196 DN (Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm: 2 DN; Dịch vụ lưu trú và ăn uống: 8 DN; dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác: 15 DN; thông tin và truyền thông: 2 DN; vận tải kho bãi: 13 DN; nghệ thuật, vui chơi và giải trí: 6 DN; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy: 133 DN; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội: 3 DN; sản xuất phân phối, điện, nước, gas: 1 DN; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác: 13 DN);

- Xây dựng: 52 DN (Xây dựng: 49 DN; kinh doanh bất động sản: 2 DN; khai khoáng: 1 DN);

- Công nghiệp chế biến, chế tạo: 47 DN;

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 13 DN;

- Giáo dục và đào tạo: 2 DN.

Lũy kế đến ngày 31/12/2017 tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 2.595 doanh nghiệp, 791 chi nhánh và văn phòng đại diện, 679 địa điểm kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 16.690 tỷ đồng.

Điểm nổi bật trong năm 2017 là việc cấp đăng ký doanh nghiệp được rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày xuống còn 1 ngày (năm 2016 thời gian trung bình giải quyết một hồ sơ thành lập mới là 1,51 ngày, hồ sơ thay đổi ĐKKD là 1,29 ngày; năm 2017 thời gian trung bình giải quyết một hồ sơ thành lập mới còn 0,97 ngày và hồ sơ thay đổi ĐKKD còn 0,85 ngày; so với cả nước năm 2017 thời gian trung bình giải quyết một hồ sơ thành lập mới là 1,68 ngày và hồ sơ thay đổi ĐKKD là 1,43 ngày).

Riêng thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, đã tổ chức triển khai, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp đăng ký được dễ dàng, nhanh chóng. Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử năm 2017 là 384/2.347 DN/đơn vị trực thuộc chiếm 16,4%; Trong đó: doanh nghiệp thành lập mới qua mạng là 117/310 DN, chiếm 37,7% (chỉ tiêu đề ra là 20%). So với cùng kỳ năm 2016 đăng ký kinh doanh qua mạng là 10/1.947 DN/ đơn vị trực thuộc chiếm 0,5%; Trong đó: doanh nghiệp thành lập mới qua mạng là 03/288 DN, chiếm 1%./.

Bá Nhẫn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết